Seleksjon av operasjonsledere - En evalueringsstudie av dagens seleksjonsprosess i 110, 112 og 113

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Denne oppgaven omhandler seleksjon av operasjonsledere ved nødetatenes nødmeldesentraler (110, 112 og 113) i Oslo. Det første formålet var å finne ut mer om seleksjon av operasjonsledere før og etter 22. juli, gjennom å skaffe sikker viten rundt en etablert seleksjonspraksis i nødetatene. Det andre formålet var å gjennomføre en evaluering av den seleksjonsprosessen som gjennomføres i dag, for å kunne kvalitetsutvikle denne for videre bruk. Overnevnte har blitt identifisert gjennom følgende problemstilling: På hvilken måte har seleksjon av operasjonsledere blitt endret etter 22. juli, og hvordan oppleves dagens seleksjonsprosess? Kvalitativ forskningsmetode ble benyttet for å finne svar på problemstillingen og ni personer har blitt intervjuet. Respondentene besto av overordnede ledere, operasjonsledere samt øvrige ansatte. Funnene i oppgaven viser at seleksjon før 22. juli ikke var tilfredsstillende fordi ansettelser omtrent var forutbestemt, intervju stort sett var eneste seleksjonsverktøy og fordi seleksjonskriteriene ikke stemte overens med operasjonsleders kompetansekrav. Seleksjon ble endret etter 22. juli og tester i dag kandidatene i et større spekter av kompetanse ved at det gjennomføres arbeidspsykologiske tester. Seleksjonskriteriene har nå en høy grad av samsvar med operasjonsleders kompetansekrav. Dagens seleksjonsprosess gjennomføres med ekstern støtte fra Forsvaret og innholdet i testene oppleves som relevante. Funnene i oppgaven viser at den nye seleksjonsmodellen med størst sannsynlighet vil gi rett person på rett plass i organisasjonene, men at innholdet i testene som benyttes, samt det forarbeidet og etterarbeidet som gjøres i organisasjonene, innehar klare forbedringsområder. Oppsummert må jobbanalysen gjøres grundigere, seleksjonsgrunnlaget bli større, informasjonen bli bedre, enkelte tester revurderes og det må tas en vurdering på om det er behov for å tillegge seleksjonen flere tester.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3087