Samtaler med barn i fosterhjem. En analyse av hvordan barn i fosterhjem forteller om sitt hverdagsliv, sine deltakelsesmuligheter og sin tilhørighet.

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Dette forskingsprosjektet søker en forståelse av hvordan barn i fosterhjem formidler egne erfaringer og hvordan det de forteller kan forstås. Jeg ønsker å gi et bidrag til den nyere barneforskningstradisjonen. Jeg undersøker hvordan barn i fosterhjem forteller om sitt hverdagsliv, sine deltakelsesmuligheter og sin tilhørighet. Jeg vil vise hvordan profesjonelle samtaler med barn kan være, samt hvilke muligheter eller utfordringer som kan oppstå i samtaler med barn i fosterhjem. Jeg anvender et sosiokulturelt perspektiv, der jeg benytter meg av begreper som blant annet sosial deltakelse, tilhørighet og forhandling som teoretiske tilnærminger. Ved hjelp av dette viser jeg hvordan vi kan forstå barns fortellinger, samt hvordan forstå deres relasjoner til fosterfamilien, opprinnelsesfamilien og jevnaldrende. Jeg har snakket med fem barn som bor i fosterhjem, i alderen 7 -11 år. Jeg benyttet livsformsintervju som forskningstilnærming og samtalene har blitt transkribert, samt fremstilt så ordrett som mulig. De analytiske temaene er interaksjonen mellom meg og barna, hvordan barna forteller om sine relasjoner og hvordan disse kan forstås. Samt hvordan barna tematiserer sin deltakelse og samarbeid med barneverntjenesten. Analysen viser at barn på ulik måte forteller om sine relasjoner og at flere av barna mangler språk for å snakke om vonde erfaringer i oppveksten. De har ulike erfaringer knyttet til kontakten med sin opprinnelsesfamilie, men jeg har likevel funnet at de fleste barna forteller positivt om samvær og kontakt med dem. Barna forteller på ulik måte om sine erfaringer knyttet til deltakelse og samarbeid med barneverntjenesten. Noen erfarer at de blir hørt, mens andre ikke vet hvem de skal snakke med. Jeg har gjennom prosjektet vist til noen samtaleutfordringer og reflektert hvordan dette kan ses i barnevernfaglig praksis. Det bør bestrebes å utarbeide gode måter å samtale med barn på, slik at barna erfarer deltakelse og samarbeid om eget liv.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7099