Samhandling og kunnskapsdeling mellom barnefysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

Fysioterapeuten;79 (11)

Publisher

Norsk Fysioterapeutforbund

Document type

Abstract

Hensikt:Å undersøke hva barnefysioterapeuter mener om samhandling og kunnskapsdeling og hvordan de tenker at dette kan skje på best mulig måte i praksis. Design:En kvalitativ studie basert på fokusgruppeintervjuer. Materiale:25 fysioterapeuter ansatt i kommune- og spesialisthelsetjenesten som alle hadde erfaring med å jobbe med barn og ungdom med behov for habiliteringstjenester fra begge tjenestenivåer. Metode:Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer hvor temaene ”forståelse av begrepene kunnskapsdeling og samhandling” samt refleksjon relatert til hvordan dette kan praktiseres ble diskutert. Funn og fortolkninger:Det fremkom ett hovedtema og påfølgende åtte undertema gjennom den kvalitative innholdsanalysen: Hovedtema: Betydningen av anerkjennelse og struktur i samhandling og kunnskapsdeling. Undertemaene: 1: Kunnskapsdeling og samhandling – gjensidige forutsetninger. 2: Flyt av kunnskap, handlinger og beslutninger. 3: Individualisering av kunnskap, handlinger og beslutninger. 4: Likeverdighet mellom kunnskapstyper. 5: Anerkjennelse, dialog og medvirkning 6: Samarbeid om lovpålagte tjenester. 7: Bedre rutiner for samarbeid. 8: Tilstrekkelige rammebetingelser. Konklusjon:Studien har identifisert noen utfordringer og behov for diskusjon rundt samhandling og kunnskapsdeling. Det vil være potensielt nyttig å arrangere en workshop for videreutvikling av disse temaene.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1441