Samfunnsansvar i statlige aksjeselskaper : fra etikkversting til forbilde?

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Samfunnsansvar er mer aktuelt enn noen gang, og det kan virke som om «alle» større bedrifter i dag er samfunnsansvarlige. I Stortingsmelding nr. 10, «Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi» (2008-2009), gir staten sin oppslutning til begrepet, og i Eierskapsmeldingen (St.Meld. nr. 13 (2010-2011)) er staten tydelig på at statlige selskaper skal være ledende aktører på området. Med utgangspunkt i nyere organisasjonsteori har jeg forsøkt å finne ut om dette er tilfelle, og oppgavens problemstilling har vært: • Hvordan kan samfunnsansvar i statlige selskaper forstås gjennom organisasjonsteoretiske perspektiver? Jeg har intervjuet informanter som alle jobber med samfunnsansvar i tre større heleide statlige aksjeselskaper. Denne informasjonen har deretter blitt sammenstilt med tre sentrale organisasjonsteoretiske perspektiver: det instrumentelle perspektivet, myteperspektivet og kulturperspektivet. Funnene tyder på at samfunnsansvar i statlige aksjeselskaper har mange fellestrekk med myter. Kravet om avkastning veier fortsatt tyngst, men det virker som om selskapene er i ferd med å utvikle en samfunnsansvarlig kultur.
Corporate Social Responsibility (CSR) is talked about more than ever and it seems like every large company has CSR as their first priority. In 2009 the Norwegian government released a white paper on CSR. They made it clear that all government corporations were to be a role model when it comes to CSR. By using organizational theory I have tried to find an answer to this papers main issue: • How can CSR in government corporations be understood through the perspectives of organizational theory? I have done interviews with employees in three large government corporations, all working with CSR on a daily basis. The findings have then been understood through the three main perspectives of organizational theory: The instrumental perspective, the culture perspective and the mythical perspective. My research suggests that there are many similarities between CSR in government corporations and myths, as found in the mythical perspective. Even though CSR still is being used as an instrument, it seems like government corporations are on their way of developing a CSR culture.
organisasjonsteori, myteperspektivet, det instrumentelle perspektiv

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1679