Sædanalysen

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

NITO Bioingeniørfaglig institutt.

Document type

Abstract

Bakgrunn: Sædanalysen er et viktig verktøy i utredningen av ufrivillig barnløshet. Standard sædanalyse inkluderer spermiekonsentrasjon, totalt antall spermier, spermiemotilitet og spermiemorfologi. Analysen er basert på subjektive vurderinger og er vanskelig å standardisere. Ofte utføres metodene noe ulikt ved forskjellige laboratorier. Verdens helseorganisasjon har utarbeidet retningslinjer for hvordan en human sædprøve bør undersøkes. Materiale og metoder: Denne artikkelen er basert på retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon, forfatternes erfaringer og forskning i fagfeltet samt litteratursøk i PubMed og Google Scholar. Resultater/Diskusjon: For å oppnå nøyaktige og reproduserbare resultater og å kunne sammenligne resultater med andre laboratorier, er det nødvendig at undersøkelsene av sædprøven er standardiserte. De seneste retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon, publisert i 2010, er i større grad evidensbaserte enn de tidligere anbefalingene. I denne artikkelen omtaler vi de sentrale undersøkelsene som gjøres i en standard sædanalyse, referanseområder for de ulike sædvariablene, utvalgte metoder som ikke inngår i standard analyse, kvalitetssikring ved laboratoriet og klinisk betydning av sædparameterne.
Background: Semen analysis is an important tool in the investigation of involuntary childlessness. Standard semen analysis includes sperm concentration, total sperm count, sperm motility, and sperm morphology. The analysis is based on subjective evaluations, which are difficult to standardize. Assessments often vary between different laboratories. The World Health Organization has developed guidelines for examination of human semen. Material and methods: This article is based on the guidelines of the World Health Organization, on the authors’ experiences and research in the field, as well as literature searches in PubMed and Google Scholar. Results/Discussion: In order to achieve accurate and reproducible results and to compare the results with those from other laboratories, it is necessary that the examination of the semen sample is standardized. The latest World Health Organization guidelines, published in 2010, are more evidence-based than the previous recommendations. In this article, the methods used in standard semen analysis are reviewed. Reference values for the different semen variables, selected methods not included in standard analysis, quality assurance at the laboratory, and clinical significance of the semen parameters is also discussed.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5630