Så skal mangfoldet blomstre og fargelegge bildet av det norske "vi": Å tenke mangfold om igjen

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i barnehagepedagogikk

Abstract

Mangfold er et tema som er i tiden, også politisk sett. Etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 har det vært fokus på det mangfoldige Norge. Det er i fra statsministerens tale i Jamaat-moskeen jeg har hentet tittelen på oppgaven. I denne talen ble det pratet om hvor viktig det er at vi nå står sammen, uavhengig av religion, etnisitet, kjønn og rang. Så skal mangfoldet blomstre og fargelegge bildet av det norske "vi" (Stoltenberg, 2011) Det kritiske temaet i denne oppgaven er, med dette i tankene, mangfold i barnehage. Skal mangfold blomstre, ser jeg på barnehagen som en av flere viktige arenaer for å starte dette arbeidet. Denne oppgaven tar utgangspunkt i poststrukturelle teorier for å kritisere ideen om stabile kategorier og identiteter. Med en poststrukturalistisk tilnærming tillates det at man ser temaet ut i fra forskjellige perspektiver, og at ingen av disse eier sannheten. I et poststrukturelt perspektiv anses vår kunnskap som en sosial konstruksjon og det finnes ikke bare én sannhet. Boken Beretninger fra en muslimsk barnehage i Norge (Rhedding-Jones, Nordli, & Tanveer, 2011) er valgt som datamateriale for denne oppgaven. Boken gir en innblikk i hverdagen i en muslimsk barnehage, og har en rekke korte historier som jeg er utgangspunkt for analysene mine. Forskningsspørsmålene for oppgaven er;  Hvordan kommer motstand mot dominerende diskurser til uttrykk i tekstene? Analysestrategien jeg har benyttet i denne oppgaven er kritisk lesning inspirert av genealogiske analyser ala Cannella (1997) og Lyngstad (2006), diskursteori og dekonstruksjon. Jeg har i oppgaven benyttet genealogiske analyser som inspirasjon til å se på maktproduksjon i tekstene, gjennom å se på normalitet. Diskursteori har inspirert meg til å se på begreper som vedrører identiteter; posisjonering og representasjon. Til slutt har jeg benyttet meg av inspirasjon fra dekonstruksjon til å søke å åpne opp for å se praksiser, ord og begreper på nye måter.
After the terror attacks in Oslo and Utøya the 22th of July 2012, there has been focus on diversity in Norway. It is from the prime minister of Norway speech in the Jamaat-mosque I have taken the title of the assignment. In the speech he talked about how important there is to stand together, independence of the religion, ethnicity, gender and status. Then the multiplicity bloom and draw a picture of the Norwegian “us.” (Stoltenberg, 2011) The critically topic in this assignment is diversity in kindergarden. If the diversity is going to bloom, I look at the kindergarden as one of many important arenas to start this work. In this assignment I use post structure theories to criticise the idea of stability of categories and identities. With a post structuralise approach it is accepted to view the topic in the manner of different perspectives, and that none of these own the truth. In a post structurally perspective, it seems that our knowledge is like a social structure, and that is not exist just one truth. The book Beretninger fra en muslimsk barnehage I Norge (Rhedding-Jones, Nordli, & Tanveer, 2011) is chosen as a data material for this assignment. The book gives an insight in the everyday in a Muslim-kindergarden, and has a range of short stories that is the source of my analysis. The science questions for the assignment are:  How is the resistance against dominated discourse to expression in the texts? The strategy of the analyse I have been utilise in this assignment is critically reading inspired by genealogic analysing like Cannella (1997) and Lyngstad (2006), discourse theory and deconstruction. In the assignment I have utilise genealogical analysis as an inspiration to look at power production in the texts, through looking at normality. Discourse theory has inspired me to look at terms that affect identities, positioning and representation. Finally I have utilised of inspiration from deconstruction to search to opening to look at practices, words and terms in a new manner.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2547