Rusproblematikk og behandling i et atferdsanalytisk lys: artikkel 1

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Gruppen av rusmiddelavhengige er den gruppen som har høyest sykelighet og dødelighet og de sosiale samfunnsøkonomiske konsekvensene er omfattende. Forebygging og behandling av rusrelaterte problemer er sentrale oppgaver i helse- og sosialtjenestene. Rusproblematikk og kriminalitet har ofte en sammenheng og narkotikaproblemet har fått stor oppmerksomhet i massemediene i de senere år. Dette er først og fremst knyttet til ungdommers rusmisbruk med påfølgende negative konsekvenser for hver enkelt. Det er utviklet ulike tiltak og det gjennomføres forskjellige typer behandling og oppfølging av rusmiddelavhengige personer. Disse behandlingsformene er både av medikamentell og psykososial art. I 2004-2006 ble det i regi av Atferdssenteret planlagt og prøvet ut behandling hvor ungdommer med alvorlige atferdsvansker og rusproblematikk mottok læringsbasert rusbehandling integrert i multisystemisk terapi (MST). Multisystemisk terapi er en familie- og nærmiljøbasert behandlingsmetode og retter seg blant annet mot risikofaktorer i ungdommers sosiale nettverk. I et MST-perspektiv sees hvert individ som flettet inn i et sammensatt nettverk av sammenvevde systemer. Læringsbasert rusbehandling (LBR) er en empirisk støttet behandlingsmetode som bygger på operante læringsprinsipper og er en veldokumentert metode i forhold til forskjellige typer av stoffmisbruk. Artikkel 2 i denne masteroppgaven har hentet ideen og arbeidet videre ut ifra Holth, Torsheim, Sheidow, Ogden & Henggeler`s studie "Intensiv kvalitetssikring i arbeidet med ungdom henvist til multisystemisk behandling" fra 2005-2006. Artikkelen undersøker langvarige effekter og nåværende rusbruk og livssituasjon i 2010 for ungdommene som mottok behandling og deltok i studien fra 2005-2006

Keywords

Version

Masteroppgaven består av to artikler. Artikkel 2 er skrevet sammen med Linda My Persson

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/763