Rusen sitter ikke i en reseptor i hodet, skjønner du! En kvalitativ studie av pasienters opplevelse av å være blokkert fra å oppnå virkning av heroin.

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Hensikten: Hensikten med denne studien er å utvikle fordypet kunnskap om heroinavhengige pasienters opplevelse av å være blokkert fra virkning av heroin over tid. Mer kunnskap om pasienters opplevelse og erfaring er nødvendig for å kunne utvikle mer helhetlige behandlingstilbud og styrke pasienters motivasjon for slik type behandling. Teori: Teorien om rusavhengighet var det teoretiske grunnlaget jeg gikk ut fra og den omsorgsvitenskaplige teorien med vekt på menneskets verdighet ble innført som fortolkningsramme når resultatene ble tydelige. Metode: Studien er et kvalitativt og utforskende design. Empirien er samlet ved hjelp av semistrukturerte åpne intervjuer. Analyse og fortolkning er gjennomført etter inspirasjon av innholdsanalyse. Funn: Deltagernes opplevelser handlet om å oppdage sine egne følelser, å høre til i et fellesskap, og å bli sett og hørt som den man er i behandlingssituasjonen. De kjemper mellom liv og død, for å bli sett, hørt og for å bli en del av det menneskelige fellesskapet. Dette forstås som en kamp for egen verdighet hvor fenomenene frihet, skyld og ansvar ble tydelige. Fortolkning av funn: Ved gjennomgang av studiens funn blir det tydeliggjort at det å være rusavhengig og i behandling er å kjempe for sin menneskelige verdighet. Å leve som heroinavhengig berører et menneskes hele livssituasjon, og beskrives som et liv med opplevelse av mye lidelse. Å være i kampen mellom livet og døden handler om både gode og vonde følelser. Til tross for sterk avhengighet til heroin er opplevelsen av befrielse og lettelse noe som tydelig trer frem ved behandlingen. Selv om behandling med blokkerende medikament var god hjelp, var det likevel ikke nok. Støtte fra familie og venner var viktig, i likhet med deltagelse i det ordinære samfunnet i form av aktivitet og arbeid. Å være en del av det menneskelige fellesskapet gir ny mening til livet. Kliniske implikasjoner: Ensomhet, vanskelige følelser og psykiske plager som tidligere ble håndtert med rus medfører behov for behandling, hjelp og støtte fra hjelpeapparatet. Pasientenes behov er å bli sett og hørt som den man er i møte med helsepersonell. Ved å møte pasientene på en ekte og anerkjennende måte vil man styrke følelsen av fellesskap og tilhørighet. Å være ekte i møtet med pasienten, å se og gi den subjektive lidelsen plass, vil fremme bedringsprosessen.
Purpose: The purpose of this study is to develop deepened knowledge about heroin addicted patients´ experience of being blocked from the effects of heroin over time. More knowledge about patients´ experience is necessary to be able to develop more holistic treatment options and to strengthen patients´motivation for such treatment. Theory: My theoretical foundation has been the theory of drug addiction. In addition, the caring science theory with emphasis on human dignity was introduced as interpretation framework when the results became clear. Method: The study is of qualitative and exploratory design. The material is gathered through semistructured open interviews. Analysis and interpretation is inspired by content analysis. Results: The participants´experiences centered around discovering their own emotions, belonging to a community and to be seen and heard as they were in the treatment situation. They are fighting between life and death, to be seen and heard and to become part of the human community. This has been understood as a struggle for dignity where the phenomena of freedom, guilt and responsibility became clear. Interpretation of results: The results of the study indicated that living with addiction, and being in treatment, is to struggle for human dignity. Living as a heroin addict affects every aspect of an individual´s life situation and is described as a life with much suffering. To be in the struggle between life and death is closely connected to both good and bad feelings. In spite of the strong addiction to heroin, the experience of deliverance and relief is prominent during the treatment. Although being treated with a long-acting opioid antagonist was helpful, it was not enough. Support from family and friends was important, as well as participation in mainstream society through activity and work. To be a part of the human community gives new meaning to life. Clinical implications: Loneliness, difficult emotions and psychological distress that previously were handled with drugs, lead to a need for treatment, help and support from the professional health care system. The patients´ need is to be seen and heard as who they are when meeting with health care professionals. By meeting the patients in an authentic and approving way, the feeling of community and belonging will be strengthened. The results show that being authentic when meeting with the patient, through acknowledging their experience of suffering, will advance the process of healing. Key words: Experience, Hermeneutic, Heroin addiction, Naltrexone, Qualitative.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5503