ROBEK: Effekten av statlig kontroll

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

For kommuner i økonomisk ubalanse skal vedtak om låneopptak og langsiktig leie godkjennes av Fylkesmannen. I denne masteroppgaven har jeg analysert hvordan (og i hvilken grad) registrering i ROBEK påvirker en kommunes økonomiske utvikling. Jeg benytter regresjonsanalyser som ser på endringer i ulike økonomiske resultatstørrelser fra regnskapsåret 2003 til regnskapsåret 2012. Kommunene er delt inn i tre grupperinger; kommuner uten historikk i ROBEK, kommuner registrert i ROBEK over 2 år og kommuner registrert i ROBEK i til sammen mindre enn 2 år. Gjennomførte analyser viser korrelasjon mellom den uavhengige variabelen tilknytning til ROBEK, og de utvalgte resultatstørrelsene analysene tar for seg. Analysene viser at kommuner registrert i ROBEK over 2 år har hatt mindre vekst i brutto driftsinntekter og langsiktig gjeld i perioden 2003-2012 enn kommuner uten historikk i ROBEK. Videre avdekker analysene trender om at kommuner registrert i ROBEK over 2 år marginal har styrket sitt brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter og netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i perioden 2003-2012 sammenlignet med kommuner uten historikk i ROBEK. Det er også en tendens som peker i retning av at kommuner registrert i ROBEK over 2 år har hatt lavere vekst i langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter enn kommuner uten historikk i ROBEK. For resultatstørrelsene endring i arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 2003-2012, endring rentekostnader i % av langsiktig gjeld 2003-2012 og endring i avdragskostnader i % av langsiktig gjeld 2003-2012 er det kun avdekket marginale endringer, men disse tendensene anses som usikre.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2202