Risikovurdering av Folketrygdfondet med implementering av stokastisk volatilitetsprosess i Value at Risk

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Hensikten med denne oppgaven er å studere prestasjonsevnen til en stokastisk volatilitetsmodell innen langtidsestimering av Value at Risk for offentlige fond. Vi finner det hensiktsmessig å dele oppgaven inn i to problemstillinger. Den første problemstillingen omhandler sammenligning av en tradisjonell Monte Carlo simulasjonsmetode mot den stokastiske volatilitetsmodellen Heston. Den andre problemstillingen omhandler estimering av nedsiderisikoen av det offentlige fondet Statens Pensjonsfond Norge og anvendelsen av dette estimatet. Vi har undersøkt fondets aksjeportefølje over tidsperioden 2008 – 2015 og sammenlignet Value at Risk estimatet mot virkelig avkastning. Estimater og metoder er undersøkt videre ved backtesting og stresstesting. Resultatene antyder at Heston modellen presterer bedre når man estimerer Value at Risk over et lengre tidsperspektiv, ettersom Monte Carlo metoden presterer dårligere. Vi finner at fondets nedside risiko estimeres til 41,1 milliarder kroner ved et 95 prosent sannsynlighetsnivå. Vi anser dette som relativt høyt ut ifra en historisk vurdering. Videre vil vi anbefale fondet og rebalansere en del av sine midler til renteporteføljen for å bedre sin soliditet for markedsansvar.
This thesis studies the performance of a stochastic volatility model in long-term Value at Risk calculations for a sovereign wealth fund. We find it beneficial to divide the thesis in to two main problem statements. The first deals with comparing a traditional Monte Carlo simulation method to a Heston model, which is the stochastic volatility model of choice for this thesis. The second problem deals with estimating the downside risk of the sovereign wealth fund “Statens Pensjonsfond Norge” and analyzing the use of this estimate. We have examined the funds stock portfolio over the time period 2008 – 2015 and compared Value at Risk estimates to actual portfolio returns. Estimates and methods are examined further with different backtests and stress testing. The results suggest that the Heston model performs better when estimating long term Value at Risk, as the Monte Carlo method underperforms in our thesis. We find that the fund’s downside risk is estimated to 41.1 billion NOK at a 95 percent probability level, this is assumed relatively high from a historical perspective. Furthermore, we recommend the fund to rebalance its capital into the bond portfolio to improve its solvency for market responsibility.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3445