Responsible Assessments: Frameworks for a Value-Based Governance of Assistive Technologies

Author(s)

Publication date

2020

Series/Report no

OsloMet Avhandling 2019;Nr 4

Publisher

OsloMet - Oslo Metropolitan University

Document type

Abstract

This thesis investigates Responsible Research and Innovation (RRI) and its possible application for assessing assistive technologies. Such assessments aim to produce ethically acceptable solutions as well as enhanced value for the user groups. RRI connects science, innovation, society and citizens in the creation of social goods or the realisation of social values through research and development processes. Although RRI has been an ideal for the governance of science for almost a decade, it remains little studied, in particular in the field of health and assistive technologies. The notion has received support from several European research funding agencies, but is still only in its infancy when it comes to concrete application with and for citizens and society. The goal of this thesis is to investigate how the governance of assistive technologies can become more responsible through assessments. The research process underlying this investigation was itself inspired by RRI. Through extensive literature searches and several engagement activities with potential users, important stakeholders and their representatives, this thesis investigates the performance of socio-ethical assessments of assistive technologies in light of RRI. It draws on earlier research on Technology Assessment (TA) and applied ethics – and the interconnections between these two traditions – to investigate how these traditions might deliver assessment frameworks in line with the normative demands of RRI; and how to relate these traditions to Health Technology Assessments (HTA), the main approach to making policy decisions on new health interventions. By using of a combination of two such frameworks, the Ethical Matrix and the Socratic approach, this thesis suggests that an exploratory approach to RRI can inform assessment strategies and has the potential to enhance responsibility through both process and product selection. In particular, the thesis illustrates that there are lacunas in the municipal innovation process, where value decisions are made, and that structured assessment methodologies could improve the quality of such decisions. The thesis contributes to an understanding of what RRI could entail in practical research through using its methodological and normative positions as points of departure for investigations into the values in assistive technologies. It also introduces a new approach to innovation chains for assistive technologies in municipalities and it explores how to enhance methods in applied ethics through a combination of the Ethical Matrix and the Socratic approach.
Avhandlingen undersøker hvordan ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation – RRI) kan anvendes som grunnlag for normative vurderinger av velferdsteknologier. Slike normative vurderinger har som mål å skape løsninger og produkter som etisk sett er mer akseptable og som gir økt verdi for mulige brukergrupper. RRI er en tilnærming til å forstå og påvirke hvordan vitenskap, innovasjon, samfunn og medborgere kan skape samfunnsgoder eller virkeliggjøre samfunnsverdier gjennom forsknings- og utviklingsprosesser. Til tross for at RRI nå har eksistert som et ideal for planlegging og styring av forskning for nærmere et tiår så er tilnærmingen lite utforsket innen helse eller velferdsteknologier. Tilnærmingen har fått oppslutningen fra flere europeiske forskningsråd og finansieringskilder, men er kun i oppstarten hva gjelder faktiske anvendelser sammen med og for borgere innen forskning og utvikling. Gitt at denne avhandlingen springer ut av tenkningen om RRI så er dens overordnede mål å undersøke hvordan styringen og utviklingen av velferdsteknologier kan gjøres mer ansvarlig. Selve forskningsprosessen er også fundert i RRI. Gjennom litteraturstudier og en rekke ulike møter med mulige brukere og andre berørte parter undersøker avhandlingen hva det vil si å gjennomføre sosio-etiske vurderinger i lys av RRI. Ut fra tidligere forskning på Technology Assessment (TA) og anvendt etikk – så vel som skjæringspunktene mellom disse – undersøker avhandlingen hvordan etablerte normative rammeverk fra disse tradisjonene kan bidra til vurderingsformer og –metoder som svarer til de normative kravene i RRI samtidig som de er mulige å kombinere med medisinsk metodevurdering (HTA) som er den sentrale tilnærmingen til å fatte politiske beslutninger om innføringen av nye intervensjoner på helseområdet. Ved å bruke en kombinasjon av to slike rammeverk, etiske matriske og den sokratiske tilnærmingen, viser avhandlingen hvordan en utforskende tilnærming til RRI kan utvikle vurderingsstrategier som har mulighet for å styrke ansvarlighet både i vurderingsprosessene og i valget av teknologiske løsninger. Avhandlingen påpeker at det finnes rom i kommunale innovasjonsprosesser der verdibaserte beslutninger fattes og der mer strukturerte vurderingsprosesser kan øke kvaliteten på utviklingen og valget av teknologiske løsninger. Avhandlingen bidrar til en økt forståelse for hva RRI kan medføre i praktisk forskning og innovasjon ved at den bruker metodiske og normative innsikter fra RRI som utgangspunkt for å undersøke hva verdiene som står på spill ved innføring av velferdsteknologier. Videre åpner avhandlingen opp for nye måter å nærme seg innovasjonskjedene for velferdsteknologier i kommunene, og den utforsker hvordan etisk matrise og den sokratiske tilnærmingen, som er etablerte metoder i anvendt etikk, gjensidig kan berike hverandre.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/8136