Rentebegrensningsregelen En analyse av hvordan utenlandske konsernselskaper har tilpasset gjeldsstrukturen til rentebegrensningsregelen i skatteloven §6-41

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

1. januar 2014 innførte Norge en regel for begrensning av rentefradrag for renter betalt til nærstående. Regelen er en del av BEPS-prosjektet til OECD, og skal i hovedsak ramme selskaper som er tynt kapitaliserte. Regelen innebærer at man får fullt fradrag for de interne rentekostnadene bare i den grad netto rentekostnader ikke overstiger 30 prosent av skattemessig EBITDA. Ved bruk av paneldatamodeller har jeg analysert hvordan utenlandske konsernselskaper har tilpasset seg regelen i Norge. Resultatene i denne analysen har gitt overraskende resultater. De er ikke i tråd med tidligere forskning i andre land. Analysen viser at det finnes en alternativ tilpasning til rentebegrensningsregler mot overskuddsflytting som faktisk er tatt i bruk. Resultatene mine tyder på at selskapene har konvertert eksterngjeld til interngjeld, og samtidig redusert internrenten. Forutsetningen er at selskapene dermed kan bringe netto rentekostnader under fradragsrammen eller under terskelbeløpet på 5 millioner kroner, slik at rentefradraget ikke blir avskåret. Resultatene må tolkes med en viss forsiktighet ettersom forklaringskraften i modellene er lav.
Norway introduced a thin capitalization rule for the first time in 1. January 2014. The rule is a part of the OECD`s BEPS-project and is meant to affect firms that are thin capitalized. The law states that interest on related third party debt may be deducted to the extent the net interest costs does not exceed 30 percent of adjusted EBITDA. The rule will apply only if the net interest costs are more than 5 million kroner. This paper examines the impact of the Norwegian thin capitalization rules on the debt structure of multinational corporations in Norway by using panel data models. This paper showed surprising results; the firms reacted to the rule by reducing the external debt and increasing the internal debt. Further, they have reduced the internal interest rate. The condition is that the net interest costs are less than 5 millioner kroner or less than 30 percent of adjusted EBIDTA. Furthermore, this must be interpreted with caution because the explanation power is low in the models.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5527