Religionskritikk i klasserommet. Fag, kritikk og ontologi i norsk skule

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Prismet;Årgang 69, hefte 2/3

Publisher

IKO - Kirkelig pedagogisk senter

Document type

Abstract

Artikkelen utforskar spørsmålet om religionskritikk i norsk skule med særleg blikk på religions- og livssynsundervisninga i grunnskule (KRLE) og på vidaregåande trinn (RE). Eg tar utgangspunkt i to bidrag av nyare dato til tematikken, frå filosofen Gunnar Skirbekk og religionsvitaren Bengt-Ove Andreassen. Ut frå ei drøfting av religionskritikkens form og funksjon i klasserommet ønskjer eg å retta merksemd mot det didaktisk sett viktige spørsmålet om skulefagets praktiske ontologi. Med dette meiner eg spørsmålet om kva som grunnleggjande sett får sleppa til som relevante perspektiv og gyldige rammer for skulen sitt KRLE/RE-fag. Det er her viktig at skulefaget ivaretar eit ope arbeids- og samtalerom, som i sin tur inneber eit fagleg perspektiv- og metodemangfald i det didaktiske arbeidet, også i måten ein arbeider med religionskritikk på.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6289