Relevant yrkesopplæring i programfagene på Vg2 kokk- og servitørfag: Hva etterspør bedriftene av relevant yrkeskompetanse?

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAYP;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Vår problemstilling er hvordan legge til rette for relevant opplæring i programfagene på Vg2 kokk- og servitørfag med utgangspunkt i bedriftenes ønsker og behov. For å finne svar på problemstillingen har vi valgt å bruke kvalitativt forskningsintervju som metode, vi benyttet oss av spørreskjema med intervjuguide. I oppgaven er opplæringsansvarlige innen restaurant, hotell, kantine og alders- og sykehjem intervjuet. Det er også foretatt etiske refleksjoner rundt vårt arbeid, i tillegg har vi beskrevet og gjort rede for hva det vil si at de innsamlede data er gyldige og pålitelige. I vår oppgave har vi kort beskrevet historisk perspektiv på fag – og yrkesopplæring, og gjennom arbeidet har vi benyttet oss av et utvalg av litteratur som har vært relevant for masteroppgavens problemstilling. Vi har sett på ulike lover og styringsdokumenter innen yrkesopplæring, blant annet opplæringsloven og læreplan for programfagene på Vg2 kokk- og servitørfag, som har hatt betydning for oppgaven. I tillegg har vi sett på Fafo rapporter, stortingsmeldinger og andre relevante dokumenter. Kunnskapsløftets betydninger er også beskrevet, hvor vi har sett på den generelle læreplanen samt læringsplakaten da vi mener disse er viktige i forhold til vår oppgave. Sentrale teoretikere i oppgaven har vært Hiim, Dreyfus og Dreyfus, Schøn, Lave og Wenger, vi har valgt å benytte disse på grunn av deres tanker og syn på yrkeskunnskap. Vi har gjort rede for kompetansemodellen til Dreyfus og Dreyfus, Schøn sin refleksjon i handling og refleksjon over handling og Lave og Wengers praksisfelleskap. Dataene som har kommet frem har blitt registret, kategorisert og analysert i forhold til hva som var relevant for problemforestillingen. Ved bruk av analyser, drøftinger og relevant teori har det kommet frem motstridene funn om vår undervisning på Vg2 kokk- og servitør er relevant for bedriftenes ønsker og behov. Vi hevder vårt forskningsarbeid har bidratt til mer kunnskap om hva bedriftene etterspør av elevenes kompetanse etter fullført Vg2 kokk- servitørfag. Resultater fra undersøkelsen peker på at nøkkelkompetanse som grunnleggende tilberedningsmetoder og kjennskap til hvilke forventninger arbeidslivet har, er viktig for at elevene skal lykkes i opplæringen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5397