Relevant fagskoleutdanning i helse og sosialfag: et yrkesdidaktisk FoU arbeid med vekt på demokratiske læringsstrategier ved fagskolen i helse- og sosialfag

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne oppgaven handler om utvikling av relevant fagskole i helse og sosialfag. Oppgavens hensikt er å bringe frem mer yrkesdidaktisk kunnskap og profesjonell lærerkunnskap, utviklet av fagskolelærere sammen med fagskolestudenter. Gjennom samhandling og aksjoner mellom fagskolelærere, studenter og bedrifter undersøkes hvordan videreutvikle meningsfylte og nyttige læringsstrategier som bidrar til relevant fagskole i helse og sosialfag. Oppgaven har en kvalitativ aksjonsforskningstilnærming, en eksplorerende design, der yrkesdidaktisk utviklingsarbeid og forskning bygger på hverandre. Oppgaven beskriver og utforsker demokratiske læringsprosesser i et fagskoleløp. Behov for mer forskning i yrkespedagogikken og i fagskolen gir legitimitet til at fagskolelæreren forsker i egen praksis. Hensikten er å videreutvikle yrkesdidaktiske strategier og modeller i tråd med studentenes, bedriftenes og samfunnets behov, som er i kontinuerlig endring. Visjon om å videreutvikle et felles demokratisk læringsmiljø er viktig perspektiv i oppgaven, og det beskrives hvordan fagskolelæreren tilrettelegger for og hvordan studentene medvirker i utviklingen av et slikt læringsmiljø. Deltakerne i dette FoU arbeidet er to grupper fagskolestudenter, i Psykisk helsearbeid og Eldreomsorg, til sammen atten hjelpepleiere, to lærere og fire praksisplasser i to kommuner. Kvalitativ tilnærmingsmåte som strukturert observasjon var strategien for datainnsamling i utviklingsprosessen og legges til grunn for videre arbeid. Gjennom ustrukturert og semistrukturert gruppeintervjuer har studentene svart på spørsmål, og svarene dannet utgangspunkt for forskningsarbeid. Samtlige utsagn ble analysert og kategoriser i tre deler: 1. Kompetanseutvikling, 2. Læringsutbytte, 3. Mening og relevans. Praksis på egen arbeidsplass viser seg å være en nyttig læringsstrategi for studentene i eldreomsorg. Funn understreker fagskolelærerens betydning for læringsmiljøet og peker først og fremst på viktighet av at fagskolelæreren er engasjert, tar studentene på alvor, kan lede læreprosesser og evner å jobbe tverrfaglig med bedriftene. Oppgavens funn peker på at studentene opplever mer læring og yrkesstolthet når de jobber med oppgaver som tar utgangspunkt i deres jobb. Resultatene diskuteres i lys av bedriftenes og samfunnets behov for kompetente, fleksible, tolerante og endringsvillige arbeidstakere. Det drøftes fagskolelærerens betydning for motivasjon og skaping av demokratisk læringsmiljø, og hvordan fagskolelærerens dømmekraft og pedagogisk og didaktisk kompetanse kan ha betydning for gode læreprosesser og resultater. Målet er å finne fram til hvordan fagskolen i helse og sosialfag kan være en attraktiv og naturlig utdanningsvalg og karrierevei for arbeidstakere med treårig utdanning på videregående nivå? Slik jeg ser det vil veien videre være avhengig av at det organisatoriske kommer på plass. Fagskolens potensial ligger i å tilby en relevant utdanning, en yrkesfaglig fordypning, som er i tråd med gode yrkespedagogiske og yrkesdidaktiske tradisjoner og i tråd med bedriftenes og samfunnets behov.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_12540
  • http://hdl.handle.net/10642/770