Relevans i fag- og yrkesopplæringen

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

‘’Hvordan opplever elevene relevans i opplæringen gjennom differensierte oppgaver?’’ Programområdet Bygg- og Anleggsteknikk inneholder nå totalt 22 ulike fag som hver for seg leder frem til fag- eller svennebrev. For og legge til rette for en god, kvalitativ og relevant fag- og yrkesopplæring er det avgjørende at det tidlig i utdanningsløpet legges til rette for at de som har gjort et bevisst valg i sitt utdanningsvalg gis muligheten til det gjennom differensiert opplæring. Denne rapporten viser at de aller fleste elevene har gjort et bevisst yrkesvalg når de starter sin videregående utdanning. Kartlegging gjennomført over to skoleår viser at det er få elever som forandrer sitt yrkesvalg i løpet av de to første årene i utdanningen. Undersøkelser viser også at stadig flere er bevisste på å gå allmennfaglig påbygg etter to år på yrkesfag for og tilegne seg generell studiekompetanse fremfor yrkeskompetanse. Felles for elevene som begynner på Vg1 Bygg- og Anleggsteknikk er at de ser frem til å jobbe med praktiske oppgaver og øvelser. Derfor er det avgjørende i de første ukene av skoleåret å vektlegge ulike praktiske øvelser fremfor teoretisk undervisning. Etablering av et godt læringsmiljø er også en avgjørende faktor for at alle skal oppleve en trygg, trivelig og lærerik læringsarena. Aksjonsforskning er benyttet som forskningsmetode for innsamling av data. Elevlogger, observasjoner, egne logger, elevsamtaler, intervjuer og videofilming av læringssituasjoner har vært nyttige i denne rapporten. Videoene er fra læringssituasjonene og er et rått og usminket bilde på hva elevene jobber med og hvordan de opplever det. Rapporten viser at elevene opplever undervisningen som mest relevant når de får jobbe med fag, eller yrker de skal utdanne seg innenfor. Funnene i rapporten viser at opplevelsen av relevans er større gjennom utplasseringer og reelle byggeoppdrag utenfor skolen enn ved å gjøre øvelser i verksteder inne på skolen. Rapporten viser at det er avgjørende med differensiert og tilpasset undervisning i fag- og yrkesopplæringen for at den enkelte skal oppleve relevans til eget utdanningsvalg

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1523