Relational Alliance and Professional Practice in Social Work: A study of the Norwegian Qualification Programme

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Oslo and Akershus university college of applied sciences

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

The current master thesis is developed under the research project “Comprehensive follow-up of the participants in the Qualification Programme” which is a cluster-randomised evaluation of the “Comprehensive, Methodological and Principle-based Approach” (CMPA). CMPA is a professional training programme implemented by The Norwegian Directorate of Labour and Welfare and researched by Sosialforsk at the Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy, at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. This master thesis takes place within the Qualification Programme (QP) context. QP is an activation programme regarded as one of the most important measures of the Labour and Welfare Administration (NAV) reform in Norway. The QP focus lays on the preparation of the service user to (re)enter labour market through follow-up that ought to be tailor made to individual circumstances. QP is in line with international trends on individualisation, New Public Management and neo-liberal features in activation policies which impact contemporary social work practices. These features particularly individualisation seem to require new competences and practices of those who directly implement the QP, the QP counsellors. The study of the relational aspects inherent in such practices is therefore relevant to a wider understanding of the QP’s implementation. This master thesis seeks to contribute to the understanding of relational alliance in social work practices within QP. Relational alliance is understood as a collaborative relationship between the QP counsellor and the QP participant. This master thesis studies how multidimensionality of relational alliance is assessed by the QP counsellors and to what extent different aspects of professional practice are associated with it. Data material concerns QP counsellors from 18 NAV offices across Norway (N=99). The questionnaire used (T1) is part of the CMPA research project and analyses are developed by SPSS 20.0.Results show that QP counsellors assess relational alliance as multidimensional, constituted by 3 dimensions: affective bond, agreement on tasks and agreement on goals. Affective bond is assessed as the strongest dimension indicating that QP counsellors consider it the most important factor in relational alliance within individualised follow-up in QP, when compared to tasks and goals. Further, aspects of professional practice such as professional competences and the belief on the usefulness of QP show a positive association with relational alliance, indicating that QP counsellors who positive assess these aspects also assess relational alliance positively. These findings entail that it is important to emphasise relational competences for professionals who work with activation of service users.
Denne masteroppgaven er utviklet under forskningsprosjektet "Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet", som er en klynge-randomisert effektevaluering av "Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming" (HPMT). HPMT er et fag- og kompetanseutviklingsprogram utviklet og implementert av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og undersøkt av Sosialforsk ved Institutt for Sosialfag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Masteroppgaven har fokus på Kvalifiseringsprogrammet (KVP). KVP er et arbeidsrettet program og regnes som et av de viktigste tiltakene innen NAV reformen i Norge. KVP skal forberede den enkelte på å komme tilbake i lønnet arbeid gjennom individuell tilpasset oppfølging som skal være skreddersydd til den enkeltes forutsetninger. KVP er i tråd med internasjonale trender når det gjelder individualisering, New Public Management og neo-liberale trekk innenfor aktiveringspolitikk. Disse påvirker det moderne sosiale arbeidet. Aktiveringspolitikk i retning mot individualisering ser ut til å kreve ny faglig kompetanse og praksis fra de som direkte iverksetter KVP, KVP veiledere. Derfor er det viktig å studere de relasjonelle aspekter av en slik oppfølging, for å få en bredere forståelse av KVP, som et arbeidsrettet program. Denne masteroppgaven ønsker å bidra til en forståelse av relasjonell allianse i sosialt arbeid innenfor KVP. Relasjonell allianse forstås som et samarbeidsforhold mellom KVP veiledere og KVP deltakere. Denne masteroppgaven studerer hvordan KVP veiledere vurderer multidimensjonalitet av relasjonell allianse samt i hvilken grad ulike aspekter av profesjonell praksis har en sammenheng med den relasjonelle alliansen. Datamaterialet gjelder KVP veiledere fra 18 NAV kontorer over hele Norge (N = 99). Spørreskjemaet (T1) som benyttes er en del av HPMT forskningsprosjektet og analysen er utviklet gjennom SPSS 20.0. Resultatene viser at KVP veiledere vurderer relasjonell allianse som et multidimensjonalt begrep som består av 3 dimensjoner: affektivt bånd, enighet om oppgaver og enighet om målsetninger. Affektivt bånd er vurdert som den sterkeste noe som tyder på at KVP veiledere anser dette som den viktigste dimensjonen i den relasjonelle alliansen når det gjelder individuell oppfølging i KVP, sammenlignet med oppgaver og målsetninger. Aspekter av profesjonell praksis som profesjonell kompetanse og troen på nytten av KVP, viser en positiv sammenheng med den relasjonelle alliansen. Dette indikerer at KVP veiledere som vurderer disse aspekter som positivt, også vurderer den relasjonelle alliansen positivt. Funnene tyder på at det er viktig å vektlegge relasjonell kompetanse for fagpersoner som jobber med arbeidsrettede tiltak.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2750