Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap : kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Author(s)

Publication date

2011-11

Series/Report no

Paideia;1 (2)

Publisher

Dafolo

Document type

Abstract

Denne artikkelen presenterer og diskuterer kontekstuelle forhold i klasserom med henholdsvis store og små kjennetegn på atferdsproblemer. Ut fra en stor undersøkelse ble tre skoler med lite atferdsproblemer og tre skoler med større adferdsproblemer valgt ut for nærmere kvalitative studier. Gjennom klasseromsobservasjon og intervju utforsker vi forskjeller og likheter i undervisningspraksis mellom disse gruppene av skoler. Artikkelen presenterer funn fra analyser og drøfter videre hva som kan betegnes som kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserommene på de seks skolene. Som tidligere forskning også har vist, er klasseledelse og gode relasjoner til elevene viktig for å begrense omfanget av atferdsproblemer. Studien viser imidlertid også at måten undervisningen blir organisert på og hvilke arbeidsmåter som blir valgt påvirker både elevens atferd, motivasjon og arbeidsinnsats. Dette er mindre vektlagt i tidligere forskning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1150