Rekruttering til tannteknikerstudiet : yrkessosialisering eller frafall

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Utgangspunktet for denne mastergradsoppgaven var min undring knyttet til rekruttering og frafall av tannteknikerstudenter. Som lærer på tannteknikerutdanningen ved høgskolen i Oslo har jeg de senere år sett et økende fokus på frafallsproblematikken, og jeg lurer på hvilke faktorer som påvirker dagens unge i valg og bortvalg av utdanning? Tannteknikk er et lite kjent fagområde i samfunnet. Jeg tror mange søkere til tannteknikerstudiet vet for lite om hva studiet og yrkesutøvelsen innebærer. Tannteknikk er i praksis et helseteknisk håndverksfag som i 1999 ble overført fra videregående skole til høgskole. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen gjør at tannteknikerprofesjonen befinner seg i et skjæringspunkt mellom håndverksfaglig tradisjon og akademia. Når inntakskravet til realfaglig fordypning er lite synlig i den daglige yrkesutøvelsen kan konsekvensen bli at en del teoretisk sterke studenter ikke finner seg til rette i dette manuelt pregede faget. Om studentene oppfatter fremtidsutsiktene som dystre og inntjenningsmuligheter som beskjedne i forhold til innsats kan også dette føre til frafall. Problemstillingen jeg har valgt å arbeide med er Hvordan kan personalet ved tannteknikerutdanningen legge grunnlag for mer målrettet rekruttering, slik at flere studenter fullfører tannteknikerstudiet? Forskningsaktivitetene ble innledet høsten-07 ved å kartlegge Årsaker til frafall blant tannteknikerstudenter som sluttet i kullene 2005 og 2006. Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at hovedårsaken til frafallet var forventningsbrist. Det vil si at studentene opplevde manglende samsvar mellom studieinformasjonen i studiekataloger / på nett og tannteknikerstudiet / yrket. Intensjonen om å realitetsorientere søkerne til tannteknikerstudiet førte til at rekrutteringstiltaket Student for en dag ble etablert og annonsert på utdanningens nettside våren-08. Potensielle søkere fikk via e-post mulighet til å avtale et individuelt besøk på tannteknikerutdanningen. I tillegg til utfyllende informasjon om studiet inkluderte opplegget også praktiske oppgaver på laboratoriet for å eksemplifisere yrkesutøvelsen. Rekrutteringstiltaket fikk liten oppslutning og effekt. Til gjengjeld sa de besøkende at Hilde Kjærnet Haugen – mastergradsoppgave i yrkespedagogikk HiAK 2007-09. 3 Hvordan kan personalet ved tannteknikerutdanningen legge grunnlag for mer målrettet rekruttering, slik at flere studenter fullfører tannteknikerstudiet? Student for en dag, og særlig de praktiske oppgavene bidro til at de fikk bedre kjennskap til tannteknikerfaget enn før. Det vil si at praktiske erfaringer forsterker beslutningsgrunnlaget knyttet til valg av studie. I forbindelse med innføring av ekstern praksis i tannteknikerstudiet våren-08 var jeg nysgjerrig på hvordan studentenes praksiserfaringer ville påvirke motivasjonen til å fullføre tannteknikerstudiet. Får studentene bekreftet sitt studievalg gjennom opplevelsen av yrkessosialisering i bedriftene? Eller kan studentenes erfaringer fra 10 uker i yrkesfeltet føre til mer frafall? Uansett mente jeg det ville fremkomme erfaringer tannteknikerutdanningen kan ha nytte av i forbindelse med studieinformasjon, studentveiledning og videre samarbeid med opplæringsbedriftene. Evalueringen av ekstern praksis 1 foregikk gjennom kvalitative intervjuer med studentene, og gjennom diskusjonsgrupper med de opplæringsansvarlige. Resultatene viser blant annet at ekstern praksis gir studentene en mer realistisk innsikt i yrkesutøvelsen. I motsetning til læring i skolen er læringssituasjonen i bedriften autentisk og gir en bedre forståelse av yrkets kompetansekrav og sosiokulturelle kontekst. Empirien viser igjen at praktiske erfaringer forsterker inntrykket av feil eller riktig studievalg. Samtidig viste evalueringen at personalet ved tannteknikerutdanningen må forberede både studenter og praksisbedrifter bedre i forkant av ekstern praksis. Det vil si å formidle forventninger begge veier. Samt at skolen er en bedre arena for den teoretiske undervisningen. I følge Illeris (2007) virker kombinasjoner av skolelæring og læring i arbeidslivet fremmende for læring, forutsatt at organiseringen og samarbeidet er godt. Slik vårt samfunn har utviklet seg hvor ungdomsfasen opptar en stadig lengre del av livet og de unge har så mange valg de skal ta stilling til, så er det urealistisk å tro at frafall kan elimineres. Frafall fra tannteknikerstudiet kan likevel forebygges, og da først og fremst gjennom bruk av mer realitetsorienterende studieinformasjon slik at de som begynner på studiet vet hva slags utdanning og yrke de går til. Personalet ved tannteknikerutdanningen må derfor videreføre virksomheten knyttet til Student for en dag. Men de må også søke å oppnå større institusjonell innflytelse og medbestemmelse når det gjelder utforming av studieinformasjon, markedsføring og rekruttering til tannteknikerstudiet.
ABSTRACT: This master thesis was initiated by my wonder regarding the recruitment and dropout of dental technology students. As a teacher at the Bachelor in Dental Technology at Oslo University College I have experienced an increased focus on the problems concerning dropout during the last few years. Thus I started wondering what factors influence today’s youth in their choice and disregard of education. Dental technology is not a well known discipline in our society. I believe that many of those who apply for the study programme have insufficient knowledge regarding what the study programme- and the profession of Dental Technology entail. Dental technology is a profession of practical health related handcraft, and the study of it was transferred from high school to University College in 1999. The general development in society together with the technological progress, place the profession of Dental technology in the intersection between traditional handcraft and academia. For applicants to get accepted to the study, they are required to have a certain amount of prime science subjects. This theoretical background is not very visible in the daily implementation of the profession, and one consequence of this may be that some of the academically strong students feel maladjusted in this practical line of work. If the students perceive their future as gloomy and their future income as too modest compared to their present efforts, this can also lead to students aborting the study programme. The problem statement I have selected to work with is How can the staff at the Bachelor in Dental technology lay the foundation for a more targeted recruitment, and thus increase the number of students completing the programme? The research for this master thesis was initiated in fall 2007 by investigating Causes of dropout among students of Dental technology, classes of 2005 and 2006, who quit the study. The results from the survey showed that the main reason for quitting was a failure in expectations. That means that the students experienced lack of correlation between the information concerning the study and profession given through student catalogues/ internet, and how the study and profession actually turned out to be. The intention to provide the applicants to the Bachelor in Dental Technology with a more realistic orientation about the study and profession, led to the recruitment effort Student for a day which was announced in spring 2008 on the study programme’s internet page. Potential applicants were, per e-mail, given the opportunity to arrange a personal visit to the study programme where they, in addition to receiving information about the study, were offered a chance to conduct practical work in the laboratory to demonstrate the profession. This recruitment effort received modest response and thus had little effect. Still, the visitors claimed that Student for a day, and especially the practical tasks they were given, provided them with better knowledge of the profession of Dental technology than they had before. This means that practical experiences reinforce the foundation of decision-making connected to choice of study programme. When external internship was introduced as part of the study programme in spring 2008, I got curious of the effect these practical experiences would have on the students’ motivation to complete their Bachelor in Dental Technology. Will the students, through internship in external corporations, get confirmation in their choice of study program, or will ten weeks of practical experience in their future line of profession lead to more dropouts? Either way, I believed that the experiences made in this process would be valuable to the programme in our continued work for improved student information and guidance, and in our prolonged collaboration with the internship enterprises. Evaluation of external internship 1 was done by conducting qualitative interviews with the students, and through discussion groups with those responsible for the training in the internship enterprises. The results show that external internship gives the students a more realistic view of their future line of profession. As apposed to learning at school, the educational setting in the internship business is authentic, and provides the student with an improved understanding of the profession’s criteria for competence and its socio-cultural context. The empiricism illustrates once again that practical experiences enhance the impression of having selected the right or the wrong study programme. The evaluation also demonstrated that the staffs are required to improve preparation of both students and internship enterprises before the students go through with their external internships. They must communicate expectations both ways. It was also clear that the most appropriate and best setting for learning the theoretical features of the profession is at school. According to Illeris (2007), combinations of educating in a school setting and practical experiences in a profession, encourage learning as long as the collaboration is good and the preparations are well managed. The way our society has developed, where the period of adolescence possess an extended segment of our life, and the youth have so many issues they need to decide on, it is unrealistic to think that dropouts can be eliminated. Dropouts from the Bachelor in Dental Technology can still be inhibited, first and foremost by the use of reality orientated student information so that the students that starts the programme knows exactly what this implies and what their future line of work will be like. The staff at the programme must thus continue the activity regarding Student for a day. They must also seek to achieve greater institutional influence when it comes to student information, marketing, and recruitment to the Bachelor in Dental Technology

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_10146
  • http://hdl.handle.net/10642/777