Reformer i Forsvaret: Hvilke virkninger hadde avdelingsbefalsordningen på Forsvarets demografi?

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Statlig forvaltning har siden reformbølgen New Public Management (ny offentlig styring, NOS) gjennomført utallige reformer, og Forsvaret er intet unntak. Reformen «Avdelingsbefalsordningen» ble iverksatt ved lov 1. januar 2005, og hadde til hensikt å bedre alders-, grads-, og kompetanesammensetningen i Forsvaret. Ordningen ble avløst av «Ny militær ordning» 1. januar 2016. Forskningsspørsmålet i denne oppgaven er om Avdelingsbefalsordningen har hatt positiv effekt med hensyn til alders-, grads-, og kompetanseutviklingen i Forsvaret, slik som tiltenkt. Forskningsobjektet er Forsvaret og populasjonen er alt personell med kategori som befal i perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2015. Perioden for oppgaven er utvidet til å omfatte fem år før ordningen for å kunne evaluere en førtilstand mot resultatene i årene avdelingsbefalsordningen fungerte. Derfor ble denne perioden inkludert i vår undersøkelse. I analysene er det tendenser som evalueres på makronivå. Vi har i analysene hatt hovedvekt på totalantall, og vi har sett på snittall for totaltall for perioden. I tillegg har vi prosentuert våre funn og sett på andel mot totalantall. Oppgaven har analysert endringer i Forsvarets demografi. Forskningen tar ikke for seg hvorfor eller hvordan disse endringene kunne oppstå, utover å diskutere om dette var virkninger av reformen. Analysen viser at ABO har hatt forventet virkning på Forsvarets demografi i et makroperspektiv, samt forventet virkning på kompetansesammensetningen. Analysen viser lite til ingen virkning på alders- og gradssammensetningen i organisasjonen. Oppgaven avsluttes med å foreslå videre forskning som det er interessant å ta fatt i etter vår oppgave.
Reform in the Norwegian Defence: What effects had the “Non-commissioned Officers Scheme” on the demographics of the Norwegian Armed Forces? The Public Sector has since the reform wave of New Public Management (NPM) carried out numerous reforms, and the Norwegian Armed Forces is no exception. The reform “Non-commissioned officers scheme” (NCOS) was initiated by law at January 1st, 2005, and was intended to improve the situation regarding age, rank and expertise (composition). The reform was followed by "New Scheme for Military Personnel" January 1st, 2016. The research question of this study was whether NCOS had had a positive effect with regard to age, rank, and expertise, as intended. The subject for this study is the Norwegian Armed Forces and the population is all personnel categories of officers in the period of January 1st, 2000 to December 31st 2015. The period for the research include the five years prior to the reform in order to evaluate a pre-state against results in the years NCOS was effective. The analysis considers trends that are evaluated at a macro level. Our calculations and results are mainly based on head counts and averages in the categories within the period. In addition, our results are mainly presented as prosentages of the total in the different sub-researches. Our focus is on the impact and effect of the reform on the demographics of the Norwegian Armed Forces. This paper does not discuss why or how these findings could arise. The analysis shows that NCOS has had the expected impact on the demographics of the Norwegian Armed Forces in a macro perspective and the expected effect on the composition of expertise. The analysis also shows little to no effect on age and rank composition of the organization. The thesis concludes by highlighting future research it would be interesting to address in our task.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5332