Psykologiske kontrakter og påfølgende leder-medarbeider-utveksling - En studie av sammenhengen mellom psykologiske kontrakter fra tidligere arbeidsforhold og påfølgende sosial og økonomisk leder-medarbeider-utveksling

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne studien utvikler vi og tester en modell som knytter tidligere transaksjonelle og relasjonelle psykologiske kontrakter til to ulike former av bytterelasjoner med påfølgende leder; økonomiske og sosiale utvekslingsforhold. I tråd med våre forventninger, viste resultatene at transaksjonelle kontraktsbrudd i et tidligere ansatt-organisasjonsforhold hadde en positiv sammenheng med et økonomisk utvekslingsforhold med påfølgende leder. Arbeidstakere som derimot hadde erfart oppfyllelse av den relasjonelle kontrakten i et tidligere ansatt-organisasjonsforhold, var mer utsatt for å utvikle et sosialt utvekslingsforhold med påfølgende leder. Disse funnene tyder på at psykologiske kontrakter har «overføringseffekter» til påfølgende leder-medarbeider-utveksling. Konsekvenser for teori og praksis blir diskutert.
The purpose of this study was to develop and test a model that links former transactional and relational psychological contracts with two different forms of exchange relationships with subsequent leader; economic and social exchange. In line with our expectations, the results showed that employees having experienced transactional contract breach in a prior employee-organization relationship were more prone to develop an economic exchange relationship with subsequent leader. However, employees who had experienced the fulfillment of a relational contract in a prior employee-organization relationship, were more prone to develop a social exchange relationship with subsequent leader. These findings suggest that psychological contracts have «carry-over» effects to subsequent leader-member-exchange relationships. Implications for theory and practice are discussed.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3438