PS. Kan du tenke deg et barn til? : en tekstanalytisk undersøkelse av barnevernets fremstilling av barn, barndom og familieliv i fosterhjemsannonser

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Siktemålet med denne oppgaven er å sette spørsmålstegn ved og diskutere hvordan barnevernet konstruerer bilder av barn, barndom og familieliv i sine fosterhjemsannonser. Nærmere bestemt er oppgavens hovedmål å undersøke mulige forståelser og idealer som barnevernet formidler i fosterhjemsannonsene. Hvordan fremstiller barnevernet direkte og indirekte det trengende barnet og den gode familien i sine fosterhjemsannonser? Som teoretisk rammeverk for studien brukes Pierre Bourdieus teorier om felt, kapital, symbolsk makt og de symbolske goders økonomi. Ved hjelp av utvalgte sentrale analytiske begreper forsøker oppgaven å svare på hva annonsene er uttrykk for, hva de setter på spill, igangsetter og produserer av ideologi, symbolsk kapital og makt. Denne forståelsen knyttes opp mot ulike forståelser av barn og barndom. Oppgaven er av kvalitativ karakter og er metodisk forankret i narrativ tekstanalyse. Materialet består av 50 fosterhjemsannonser, der det til sammen annonseres etter fosterforeldre til 75 barn. Analysen konsentrerer seg om et utvalg på 10 annonser. Analysen viser hvordan annonsene har et gjennomgående fokus og tro på familien som det beste oppvekstarrangementet. Fosterfamilie fremstilles som en helbredende kraft, som vil sikre fosterbarna en god og ønsket utvikling. Analysen illustrerer hvordan barnevernet plasserer fosterbarna innenfor en forståelse av at barn er uskyldig, rene, sårbare og med behov for beskyttelse. Det synes som om det er barnas biologiske forelde som blir tillagt skyld for fosterbarnas problemer og utfordringer. Analysen viser hvordan det kontinuerlig jobbes med språket for å gjøre fosterbarna attraktivt for potensielle fosterforeldre.
PS. Would you like to have another child? A textual analysis of the representation of children, childhood and family life in foster care advertisements of the Child Welfare Services. This thesis questions and discusses how the Norwegian governmental Child Welfare Services construct children, childhood and family life in their foster care advertisements. The purpose is to describe and discuss actual perceptions and ideals that the Child Welfare Services communicate. How do the Child Welfare Services portray directly and indirectly the needy child and the good family in their foster care advertisements? The theoretical basis for the study is Pierre Bourdieu’s theories on field, capital, symbolic power and the economy of symbolic goods. By use of some of his central concepts the study aims to describe and evaluate the attitudes the advertisements represent, how they produce, initiate and put in play ideology, symbolic capital and power. The issue is discussed in light of different perspectives on children and childhood. The thesis is a qualitative study and its methodology is based on narrative text analysis. The study is based on a sample of 50 foster care advertisements aimed at recruiting foster care parents for 75 children. The analysis is focused on 10 of these advertisements. The study shows that the advertisements indicate an attitude that signifies focus on and faith in the family as the best arena for raising children. Foster care families are described as a healing power that will secure a good and desired development for the child in foster care. The Child Welfare Services describe the children as innocent, pure, vulnerable and in need of protection. It seems evident that the biological parents are blamed for the problems and challenges that the children face. The analysis shows a continuous linguistic effort to make the foster care children attractive for potential foster care parents.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/919