Programfagslærer på praksiplass

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAYP;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven handler om planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av arbeidet med å legge noen av temaene i felles programfag på vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BU), ut i de praksisbedriftene hvor elevene har praksis i faget yrkesfaglig fordypning, skoleåret 2016/1017. Jeg var en av fem programfagslærere på trinnet og ville utnytte mulighetene til å undersøke om vi kunne forbedre undervisningen med problemstillingen: Hvordan kan vi gjøre felles programfag i BU-utdanningen meningsfylt for elevene og relevant for de arbeidsoppgaver som vil møte dem som lærlinger, ved å flytte deler av programfagsundervisningen ut i bedrift? Oppgaven har to forskningsspørsmål: 1) Hvordan kan programfagslærere utnytte praksisplassene som opplæringsarena ved å trekke noe av undervisningen ut på praksisplassen? 2) Hvordan påvirker det opplæringens yrkesrelevans at elevene er flere dager i praksis noen perioder, med besøk av lærer? Jeg ville undersøke om det ble enklere å integrere programfagsundervisningen i elevenes arbeidslivserfaringer, og om det ville styrke elevenes læringsarbeid at elev og lærer var sammen i en reell yrkessituasjon. Oppgaven har et pragmatisk pedagogisk utgangspunkt hvor noe er meningsfylt i den grad det avdekker sammenhenger som forklarer virkeligheten, og dermed øker elevens handlingskompetanse. Relevans oppnås når fagstoff forankres i den betydningen det har for yrkesutøvelsen. Jeg har samlet og analysert kvalitative data i et aksjonsforskningsprosjekt med fem aksjoner. Jeg fant at elevenes opplevelse av mening og relevans i møte med lærer på praksisplass var forbundet med 1) elevens interesse for faget, 2) relasjonene til praksiskontakt, lærer og barna på praksisplassen, 3) trivsel, 4) elevens handlingsalternativer på praksis, og 5) trygghet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6183