Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans

Author(s)

Publication date

2017

Document type

Abstract

En av de viktigste utfordringene i å forebygge høyt drop-out i skolen er "relevans i utdanningen". Mangelen på sammenheng mellom teori og praksis, kan føre til økende frafall i både yrkesfag- og profesjonsutdanninger, som eksempel lærerutdanning. Denne studien hadde som mål å undersøke opplevd relevans av innhold og undervisningsmetoder i dagens yrkesfaglærerutdanning. En kvantitativ undersøkelse ble gjennomført ved yrkesfaglærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus i Norge. Resultatene viser at relevans av innhold og undervisningsmetoder kan oppleves, når teorien er basert på yrkesoppgaven og det er nær sammenheng mellom teori og praksis. Likedan når det er variasjoner i bruk av undervisningsmetoder tilpasset studenters læreforutsetninger. Dermed kan fokus på relevant innhold og undervisning hjelpe fremtidige lærere til å redusere nivået av frafall i videregående skoler.
One of the key issue s in preventing high school drop - outs is “relevance in education” . T he lack of coherence between theory and practice, could lead to increasing drop - out s in both vocational and professional progra ms , such as teacher - training . Th is study aimed to investigate the relevance between the perceived content of the curriculum and teaching methods in today’s vocational teacher training programs . A quantit ative survey was conducted at the vocational teacher study program , Oslo and Akershus University College in Norway . The results show that the relevance between content s and teaching methods might be perceived, when theory is based on vocational task, and w hen theory and practice , are related . Likewise, when there are variations in the use of teaching methods appropriate to students' learning assumptions . Therefore, the focus on rel evance in training and content s might help the future teachers to reduce the level of dropout s in high schools .

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5481