Prevalens av diabetes type 2 og mulige assosierte faktorer blant saharawiske flyktninger i Tindouf, Algerie

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAEH;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Det er store helserelaterte utfordringer i de saharawiske flyktningleirene i Sahara-ørkenen i Tindouf, Algerie. Det er funnet underernæring og overernæring i samme husstand, og gruppen sliter med en dobbel sykdomsbyrde, både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer. Globalt er ikke-smittsomme sykdommer som diabetes en av de ledende årsakene til tidlig død. Situasjonen blant de saharawiske flyktningen er ikke kjent. Målsetting: Formålet med denne studien er å kartlegge prevalensen av T2D blant voksne (≥18 år) saharawiske flyktninger i de fem ulike flyktningleirene i Tindouf, Algerie, og om det er forskjeller mellom kvinner og menn, og mellom ulike leirer. Studien vil også se på mulige assosierte faktorer til T2D, som KMI og livvidde, alder, sosioøkonomisk status med hovedfokus på utdanning og materielle resurser, kosthold, fysisk aktivitet og mestring og stress. Metode: 352 deltagere ble inkludert i studien. 178 kvinner og 174 menn. Deltagernes blodglukose ble vurdert med HbA1c målinger, og ulike risikofaktorer for T2D ble kartlagt ved informasjon innhentet ved hjelp av strukturert intervju av spørreskjema, antropometriske målinger og ved 24 timer kostintervju. Resultater: Gjennomsnittlig HbA1c blant de saharawiske flyktningene var 5,7 %. Det var ingen signifikant forskjell mellom kvinner og menn ved T2D og prediabetes, eller mellom de fem ulike leirene. Det ble heller ikke funnet en assosiasjon mellom arbeid og mestring og stress, og T2D. Det ble funnet en assosiasjon mellom T2D og livvidde, alder, utdanning, materielle ressurser, inntak av grønnsaker og kroppsmasseindeks (KMI). En høyere prevalens av T2D ble registrert blant deltagere som var overvektige og led av fedme. Livvidde var den faktoren som viste sterkest assosiasjon til forekomsten av T2D, og forklarte mellom 5,8 % og 15,1 % av variasjonen av T2D. Ved prediabetes var livvidde og alder de faktorene som viste sterkest assosiasjon, og faktorene forklarte mellom 9,8 % og 17,1 % av variansen av prediabetes. I denne populasjonen var prevalensen av T2D om lag 7 % og prediabetes 15 %. Konklusjon: Prevalensen av T2D blant de saharawiske flyktningene var 7 % og prevalensen av prediabetes var 15 %. Dette var sterkt assosiert med livvidde og KMI blant de med T2D, men livvidde, KMI og alder var sterkest assosiert med prediabetes. Epidemien av overvekt og fedme har sannsynligvis dermed hatt en stor påvirkning på den saharawiske helsetilstanden.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2628