“Power to the Pupil?” En studie av demokratiutdanning og elevmedvirkning i ungdomsskolen

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Abstract

Denne masteroppgaven handler om utdanning gjennom demokrati og tilrettelegging for elevers medvirkning i ungdomsskolen. Hvilke forståelser av demokratiutdanning og elevmedvirkning har lærere og skoleledere og hvilke muligheter til medvirkning og aktiv deltagelse har elever i ungdomsskolen? For å kunne undersøke hver enkelt informants perspektiver og forståelser av sin og deres skoles demokratiske praksis, baserer oppgaven seg på kvalitative forskningsintervjuer med åtte informanter. Dette er henholdsvis fem samfunnsfaglærere og tre skoleledere, ved tre offentlige skoler og én privatskole. Hovedmålsettingen med denne studien har dermed vært å undersøke forskjeller og eventuelle likheter innenfor det som kan sies å være to forskjellige måter å organisere skole på, og hvordan dette kan forstås i lys av kritisk pedagogikk og teoretiske perspektiver på demokratiutdanning. I intervjuene fra privatskolen, kan det anes et noe større fokus på reell deltagelse og dermed utdanning gjennom demokrati. En forskjell mellom skolene kan se ut til å være at privatskolen i større grad inkluderer demokratisk innhold og prosesser i den praktiske utføringen av demokratiutdanningen. Dette dreier seg i hovedsak om organiseringen av saksmøter, der alle, både elever og de voksne har én stemme hver i avgjørelser. Den offentlige skolen kan se ut til å være noe mer rettet mot å forberede elevene til å bli demokratiske borgere. Elevrådet i de offentlige skolene blir trukket frem som en arena der elevene har flest medvirkningsmuligheter. Det uttrykkes imidlertid usikkerhet rundt hva elevene, både i elevrådet og ellers, faktisk kan påvirke i skolens organisering.
In this master thesis I discuss education through democracy and facilitation for pupils' participation in lower secondary schools. What understandings of democracy education and student participation do teachers and school leaders have? And what opportunities for active participation do pupils in lower secondary schools have? In order to examine the perspectives and understandings of each educator's democratic practice, this thesis is based on qualitative research interviews. The informants are five teachers and three school leaders, from three public schools and one private school. The main objective of this study has thus been to investigate differences and similarities within what can be said to be two different ways of organizing school, and how this can be understood in the light of critical pedagogy and theoretical perspectives on democracy education. There seem to be an active focus on real participation, and thus education through democracy, in the interviews conducted from the private school. A difference between the two school types, may appear to be that the private school includes more democratic content and processes in the practical implementation of democracy education. This is mainly about the organization of their school meetings, where all, both students and adults, have one voice each in decision making. The public school may appear to be somewhat more aimed at preparing students to become democratic citizens. The Student Council in the public schools is drawn up as an arena where students have the most participation opportunities. However, uncertainty is expressed about what the students, in the student council or otherwise, can actually influence in the organization of the school.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6680