Postoperativ sykepleie til barn og ungdom med nevromuskulær skoliose.

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i barnesykepleie

Abstract

Bakgrunn: Nevromuskulær skoliose er skjevheter i ryggsøylen på grunn av en underliggende nevrologisk og/eller muskulær sykdom. Kirurgisk korreksjon hos barn og ungdom med nevromuskulær skoliose er stor og omfattende kirurgi, og det er høy risiko for postoperative komplikasjoner. Det er behov for kvalitetsforbedring på området for å sikre at barn og ungdom med nevromuskulær skoliose får faglig forsvarlig og kunnskapsbasert postoperativ sykepleie. Hensikt: Hensikten med masteroppgaven er å utforme et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for postoperativ sykepleie til barn og ungdom med nevromuskulær skoliose. Fagprosedyren retter fokus mot barnesykepleierens funksjon og ansvar. Problemstillingen for oppgaven er: Forslag til fagprosedyre – Postoperativ sykepleie til barn og ungdom med nevromuskulær skoliose. Metode: Rammeverket til oppgaven er strukturert etter Kunnskapssenterets Modell for kvalitetsforbedring. Helsedirektoratets Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer er brukt som retningslinjemetodikk. Det er gjort kunnskapssøk ved hjelp av PICO og MeSH-søkeord. Funnene er rangert etter S-pyramiden. Funnene er kritisk vurdert etter sjekklister for evaluering av forskningsartikler fra Kunnskapssenteret. Evaluering av fagprosedyren er gjort ved hjelp av verktøyet AGREE II. Resultat: Resultatet er en kunnskapsbasert fagprosedyre for postoperativ sykepleie til barn og ungdom med nevromuskulær skoliose. Tanken er at eksamensarbeidet skal bli implementert i et helseforetak og senere søkt inn til Nettverk for Fagprosedyrer hos Helsebiblioteket. Konklusjon: Nevromuskulær skoliose er omfattende og komplekst, noe som har gjort arbeidet med oppgaven krevende. Ved litteraturgjennomgangen viste behovet for en preoperativ fagprosedyre seg, da mye av den postoperative sykepleien til pasientene avhenger av god preoperativ forberedelse. Det finnes fagprosedyrer om preoperativ forberedelse til barn og ungdom, men disse er ikke spesifikke nok.
Background: Neuromuscular scoliosis is skewed spinal column due to an underlying neurological and/or muscular disease. Surgical correction in children and adolescents with neuromuscular scoliosis is major surgery. There is a high risk of postoperative complications. There is a need for quality improvement in the field to ensure that children and adolescents with neuromuscular scoliosis receive professionally properly and knowledge-based postoperative nursing. Purpose: The purpose of this Master Thesis is to develop a proposal for a knowledge-based clinical procedure for postoperative nursing to children and adolescents with neuromuscular scoliosis. The clinical procedure focus on the pediatric nurse function and responsibility. The research issue for the assignment is: Proposed clinical procedure – Postoperative nursing for children and adolescents with neuromuscular scoliosis. Method: The framework for the thesis is structured by the knowledge centers Model for quality improvement. The Norwegian Directorate of Health´s Guidelines for Development of Evidence-based Guidelines is used as a guideline method. Knowledge searches have been made by using PICO and MeSH keywords. The findings are ranked by the S-pyramid. The findings are critically evaluated by checklists for evaluation of research articles from the Knowledge Centre for the Health Services. Evaluation of the clinical procedure has been done by using the tool AGREE II. Result: The result is an evidence-based clinical procedure for postoperative nursing to children and adolescents with neuromuscular scoliosis. The idea is that the examination work shall be implemented in a health company and later applied to the Network for Clinical Procedures at the Norwegian Electronic Health Library. Conclusion: Neuromuscular scoliosis is extensive and complex, which has made the work of the thesis demanding. The literature review revealed the need for a preoperative clinical procedure, as much of the postoperative nursing of patients depends on good preoperative preparation. There are clinical procedures for preoperative nursing for children and adolescents, but these are not specific enough. Keywords: N

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6360