Politikk og administrativ effektivitet i statsforvaltningen - Iverksetting av Moderniseringsagendaen mot en effektiv og digital statsforvaltning

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Denne oppgaven ser på Solberg I-regjeringens iverksetting av Moderniseringsagendaen som en moderniseringsreform. Moderniseringsagendaen innebærer blant annet at statsforvaltningen med aktiv bruk av digitalisering skal effektivisere og avbyråkratisere sin egenforvaltning/administrasjon. Det er gjennomført en kartlegging av departementenes tildelingsbrev, fellesføringene og digitaliseringsrundskrivene i perioden 2013 - 2017. På bakgrunn av Hoods NATO-modell er det avdekket hvordan Solberg I-regjeringens Moderniseringsagenda er iverksatt med virkemidler innenfor samtlige at modellens verktøy, med både myke og harde virkemidler. Oppgaven synliggjør at politikken fra regjeringen og departementene er satt ut i livet i styringsstrukturen. Selv om det kan fremstå som om departementene i varierende grad har fulgt opp regjeringens moderniseringsagenda på egenhånd, avdekkes det at det trolig er brukt mye politisk kraft internt i regjeringen opp mot departementene for å få iverksatt denne reformen. Kommunal- og moderniseringsministeren og finansminister fremstår sammen som viktige aktører for at reformen gjennom blant annet kravene i fellesføringene blir en del av tildelingsbrevene. Fra 2015 er moderniseringsagendaen en konsekvent og fast del av departementenes mål- og resultatstyring i tildelingsbrevet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6389