Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving.

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Journal for Research in Arts and Sports Education;2018

Publisher

Cappelen Damm Akademisk

Document type

Abstract

Skolen blir pekt på som en arena som skal hjelpe barn og unge å håndtere problematikker knyttet til helse og kropp. I kroppsøving skal elevene lære både om kropp og med kroppen. Følelser, erfaringer og meninger knyttet til kroppen og det kroppslige synes å være essensielt i faget. Et sentralt spørsmål blir da hva fremtidens kroppsøvingslærere lærer i sin utdanning for å få kompetanse til å undervise mot slike mål. I denne artikkelen trekker vi frem to teoretiske perspektiver på kropp: kroppen som objekt og kroppen som subjekt. Gjennom en teoridrevet tekstanalyse viser vi hvordan disse perspektivene kommer til syne i styringsdokumenter i skolefaget kroppsøving og i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Analysen viser at både skolefaget kroppsøving og faglærerutdanningen åpner opp for en bred forståelse av kropp, særlig i formål og innledende tekst. I målformuleringene er det imidlertid mindre tydelig at kropp kan forstås ut i fra ulike teoretiske perspektiver. På bakgrunn av dette diskuterer vi hvordan ulike perspektiver på kropp kan etablere et handlingsrom for fagutvikling innen et inkluderende kroppsøvingsfag som makter å konstruktivt møte og bidra til læring og utvikling hos ulike elever.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6741