Pasientsikkerhet, struktur og kultur - En studie av lederes oppfatninger om pasientsikkerhetsarbeid ved norske helseforetak

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Gjennom de siste 8 årene har det vært et tiltagende fokus og oppmerksomhet rundt pasient-sikkerhetsarbeid i norsk helsevesen. Nasjonale myndigheter; departement og tilsyn, har vært av den oppfatning at til tross for at norske helsetjenester er blant verdens beste er det fortsatt rom for forbedringer. Kvalitetsforbedring blir ansett som et lederansvar på alle nivåene i sykehusene og gjennom lovarbeid, utvikling av nasjonale veiledere og retningslinjer, forskning og kampanjer, har norske myndigheter uttrykt en klar forventning til at ledere i helsetjenestene skal inneha engasjement for, og utvikle kunnskaper om pasientsikkerhet. Denne oppgaven er en kvalitativ studie gjennomført med semistrukturerte intervju med informanter ved ulike helseforetak og en dokumentanalyse av de regionale helseforetakenes oppdrags-dokumenter til sine underliggende lokale helseforetak. Gjennom å rette fokus på styring, pasientsikkerhet, pasientsikkerhetskulturundersøkelser, pasientsikkerhetsvisitter og læring, belyser studien lederes oppfatninger av ulike aspekter av pasientsikkerhetsarbeid ved helse-foretak i Norge og pasientsikkerhetskultur i norsk helsevesen. Oppgaven belyser lederes arbeid med å bedre pasientsikkerhetskultur og pasientsikkerhetsarbeid ved norske helseforetak, og trekker på både på et instrumentelt og kulturelt perspektiv i organisasjonsteori for offentlig sektor.
During the last 8 years, there has been an increasing focus and attention directed towards patient safety work in Norwegian health services. National authorities; The Ministry and The Board of Health Supervision have been of the opinion that although Norwegian health services are among the best in the world there is still room for improvement. Improvement of quality is viewed as a leaders responsibility, at all levels in hospitals. Through legislative work, developing national guidelines, research and campaigns, Norwegian authorities clearly expect leaders in health services to be both committed to and develop knowledge about patient safety. This qualitative study uses interviews with informants at different local health authorities (hospitals) and document studies of mission documents from the regional health authorities to the local health authorities. By focusing on management, patient safety, patient safety culture questionnaires, patient safety leadership walkrounds and learning, this study highlights managers’ perceptions of different aspects of patient safety work in hospitals in Norway and of patient safety culture in Norwegian health services. The study sheds light on the work done by managers to improve patient safety culture and patient safety work in Norwegian hospitals and draws upon an instrumental and a cultural perspective in organization theory for the public sector.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3090