Partnervold og vold i opprinnelsesfamilien. En studie om forskjeller mellom partnervoldsutsatte kvinner med og uten vold i opprinnelsesfamilien.

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Partnervold omtales av verdens helseorganisasjon (WHO) som et folkehelseproblem og har klare sammenhenger med psykiske vansker. Å eksponeres for vold i oppveksten enten som vitne til partnervold eller ved å selv bli direkte utsatt for vold, øker risikoen for å bli utsatt for partnervold i voksen alder. Denne studien av partnervoldsutsatte kvinner som har vært i kontakt med krisesenter, undersøker hvilke forskjeller det er mellom kvinner som har voldserfaring fra oppveksten og de som ikke har slik erfaring fra sin opprinnelsesfamilie. Studien tar utgangspunkt i deler av datamaterialet fra doktorgradsarbeidet til Solveig Karin Bø Vatnar. Et representativt utvalg på 73 kvinner rekruttert fra 10 krisesentre i Norge har ut ifra et interaksjonelt perspektiv på partnervold, besvart spørsmål som omhandlet partnervoldserfaring, voldserfaring i opprinnelsesfamilien, sosiodemografi, oppvekstsvilkår, psykiske helsemål og håndtering/mestring av partnervolden. Førtitre av kvinnene hadde erfaring fra vold i opprinnelsesfamilien; de fleste av dem (n=31) hadde både selv vært utsatt for vold og hadde vært vitne til partnervold mellom foresatte. Univariate og multivariate logistisk regresjonsanalyser ble utført ved hjelp av SPSS for å undersøke forskjeller mellom partnervoldsutsatte kvinner med og uten voldserfaring i opprinnelsesfamilien. I tråd med et interaksjonelt perspektiv på partnervold, rapporterte partnervoldsutsatte kvinner med voldserfaring fra opprinnelsesfamilien annerledes enn partnervoldsutsatte kvinner uten slik erfaring når det gjaldt sosiodemografi, oppvekstvilkår og karakteristika ved partnervolden. Kvinner som hadde opplevd vold i opprinnelsesfamilien hadde større sannsynlighet for å ha blitt født i Norge og for å ha vokst opp med foresatte med alkohol- eller andre rusproblemer og dårlig økonomi sammenlignet med kvinner uten voldserfaring i opprinnelsesfamilien. Kvinner med voldserfaring fra opprinnelsesfamilien rapporterte også om lengre varighet ved den seksuelle partnervolden. Studien fant ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene på psykiske helsemål.
Intimate partner violence is recognized by the World Health Organisation (WHO) as a public health problem and is associated with psychological problems. Exposure to violence during childhood, either as a witness to parental violence or as a direct victim of abuse, increases the risk of being exposed to intimate partner violence in adulthood. This study of intimate partner abused women who have been in contact with shelters, examines the differences between those who have been exposed to violence in childhood and those who don’t have this experience in the family of origin. The study is based on selected parts of the data material from the doctoral project of Solveig Karin Bø Vatnar. A representative sample of 73 women recruited from 10 shelters in Norway participated and answered questions about interactional aspects of intimate partner violence experiences, experiences of violence in the family of origin, socio-demographics, living conditions in childhood, mental health and coping with intimate partner violence. Forty-three of the women had experienced violence in the family of origin; most of them (n = 31) were both directly abused and had witnessed parental violence. Univariate and multivariate logistic regression analysis was conducted using SPSS to examine the differences between intimate partner abused women with and without experience of violence in the family of origin. Consistent with an interactional perspective on intimate partner violence, women subjected to intimate partner violence who were exposed to violence in the family of origin, reported differently than partner abused women without such experience when it came to sociodemographics, living conditions in childhood and characteristics of partner violence. Women who had experienced violence in the family of origin were in increased risk of being born in Norway and to having parents with alcohol or drug problems and poor economy compared with women without this experience in the family of origin. Women exposed to violence in the family of origin also reported a longer duration of the sexual partner violence. The study found no statistically significant differences between groups in measures of mental health.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3413