På vei mot en lærende organisasjon

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Skolen er en organisasjon med lange tradisjoner. Etter innføringen av Kunnskapsløftet har skolen som en lærende organisasjon, blitt et aktuelt team. I en tid der skolen styres av mål, må veien fra mål til resultat kontinuerlig arbeides med. Gjennom et felles ansvar for skolens resultater, ligger det forventninger om utvikling av skolens kvalitet og profesjonalitet, som et kollegialt fellesskap. I dette masterprosjektet er problemstillingen derfor: “Hvordan starte en prosess som kan gjøre arbeidsplassen til en lærende organisasjon med fokus på pedagogikk, begrunnelser og deling av erfaring og kunnskap?”. Prosjektets metode er aksjonsforskning i egen organisasjon. Et Pedagogisk diskusjonsforum, etter inspirasjon fra Wengers teori om praksisfellesskap, har arbeidet med ulike sider av organisasjonens læring. Gruppen har utarbeidet en plan med innspill angående ønsker for organisering og innhold i de ansattes felles arbeidstid som sluttprodukt. Relevant litteratur er knyttet til profesjonalitet i skolen, lærende organisasjoner og St. meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1515