På hvilken måte har holdninger til digitale verktøy betydning i forhold til faktisk bruk?

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

Denne masteroppgaven har fokus på holdninger til digitale verktøy, og hvordan digitale verktøy blir tatt i bruk på bakgrunn av disse holdningene. Studien er rettet mot u-land, hvor Nepal er landet det undersøkes i. Problemstillingen i denne studien er: «På hvilken måte har holdninger til digitale verktøy betydning i forhold til faktisk bruk?». Denne problemstillingen besvares ved å se nærmere på ulike faktorer som påvirker holdningene til digitale verktøy, som til slutt kan si om dette gjør noe med den faktiske bruken av digitale verktøy. Bakgrunnen for studien er bygget på empiri fra åtte lærerutdannere fra Nepal som har erfaring med bruk av digitale verktøy. Datainnsamlingen har tatt utgangspunkt fra åtte dybdeintervjuer og en observasjon, hvor dataene har blitt tolket i henhold til tidligere forskning og relevant teori. Data fra denne studien viser at holdninger til digitale verktøy har betydning når det gjelder den faktiske bruken av verktøyene i undervisningen. Flere faktorer viser at det er variasjon i den faktiske bruken, blant annet er alder en faktor som har gitt tydelige ulikheter for bruk av digitale verktøy. Erfaring med digitale verktøy er viktig for å utvikle en positiv holdning til teknologi i undervisningen, men det er en utfordring å tilegne seg erfaring i u-land, noe som gjør det vanskelig når man skal ta i bruk digitale verktøy. Mangel på tilgang til digitale ressurser og elektrisitetproblemer er noe lærerutdannerne ofte møter på. Denne studien viser at det er flere utfordringer for Nepal når det gjelder bruk av digitale verktøy i undervisningen. Disse utfordringene påvirker lærerutdannerne sine holdninger til digitale verktøy, som videre har betydning for at de digitale ressursene og verktøyene som er der blir tatt i bruk på pedagogisk riktig måte.
This thesis focuses on attitudes towards digital learning tools, and how digital learning tools are applied on the basis of these attitudes. The study is aimed at developing countries, where Nepal is the country that’s being examined. The issue in this study is: “In what way does attitudes to digital learning tools have a significance in relation to actual use?” This issue will be answered by examining the various factors affecting the attitudes towards digital learning tools, which ultimately can say if the attitudes is affecting the actual use of digital learning tools. This study is based on empirical data from eight educators from Nepal who have experience using digital learning tools. The data collection has been based from eight in-depth interviews and one observation, where the data has been interpreted in accordance with previous research and relevant theory. Data from this study show that attitudes towards digital learning tools are significant in terms of the actual use of the tools in teaching. Several factors indicate that there is a variation in the actual use, including age as a factor, which has given clear differences according to the use of digital learning tools. Experience with digital learning tools is important to develop a positive attitude towards technology in education. In developing countries, experience with digital learning tools is challenging to acquire, because there is a lack of access to digital resources and electricity-problems. This makes it difficult when it comes to the use of the digital learning tools in education and teaching. This study shows that there are several challenges for Nepal regarding the use of digital learning tools in teaching. These challenges affect the teacher-educators attitudes to digital learning tools, which further shows significance for the use of the digital resources and tools that are available.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4931