Øyeblikket i fotografiet - En undersøkelse av øyeblikket i fotografiet sett gjennom sjangrene snapshot og dokumentarfotografi

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Oppgaven tar for seg fotosjangrene snapshot og dokumentarfotografi som utgangspunkt for å finne begrep som kan formidle noe om øyeblikket i fotografiet. Bakgrunnen for interessen er tiltrekningen til den tilfeldige estetikken i ulike former for fotografi, grunnlaget for undersøkelsen er å få et bredere spekter med begrep som kan beskrive øyeblikket i ulike former for fotografi. Undersøkelsen har gjennom beskrivende eksempler og visuelle referanser utviklet seg til etter hvert å se på eksempler på fotografi med iscenesatt estetikk. Bedømmer man bildene ut fra deres fasade er det ikke alltid like enkelt å skille mellom et øyeblikksfotografi og et iscenesatt fotografi, da dem begge kan ha estetikken til et tilfeldig øyeblikk eller en konstruert hendelse. Jeg har tatt konkrete begrep fra teorien over på det praktisk-estetiske hvor jeg har analysert egne fotografier. Gjennom teorien har jeg sett etter beskrivende begrep eller et ord, som videre i analysen av egne fotografier er satt inn i en ny sammenheng.
This text looks at the genres of photography snapshot and documentary photography as a starting point to find terms that can communicate something about the moment in a photograph. The background for this interest is the attraction to the random aesthetics in different types of photography, the origin for the survey is to get a wider specter of terms that can describe the moment in different types of photography. The survey has developed through descriptive examples, and visual references to look at examples on photographs with the aesthetics of a staged photography. If you judge the photographs based on their looks there isn`t always that easy to separate a moment in a photograph from a staged photography, as they both can have the aesthetic of a random picture or a constructed event. I have taken specific terms from the theoretical text on to the practical-aesthetic where I analyze my own photographs. I searched after descriptive terms, or words, that through analyzes of my own photographs has been used in a new context.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2086