Overføring av Stimulusfunksjoner

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Hensikten med den foreliggende studien var å undersøke effekten av overføring av stimulusfunk - sjoner på påvirkningen av preferanser og valg. Videre ble det undersøkt hvorvidt bruken andre stimuli enn de som er vanligvis brukt innen dette forskningsfeltet kunne influere etableringen av emergente relasjoner og sammenhengen mellom antall trials til mestringskriterium og responder - ing i henhold til stimulusekvivalens. I den presenterte studien ble det benyttet en one-to-many treningsstruktur som innebærer presentasjon av de betingede diskriminasjonene AB og AC. Sytten studenter deltok i eksperimentet som startet med en preferansetest 1(også benevnt som pretest for preferanse) hvor forsøkspersonene skulle velge mellom tre identiske flasker som hadde merkelapper som viste B stimuliene (B1, B2 og B3). Dette ble etterfulgt av betinget diskriminasjonstrening med AB og AC relasjonene. Deretter ble det testet om tre ekvivalensklasser med tre medlemmer hadde framkommet eller ikke. Klassene ble så utvidet ved å trene de tre forskjellige D-stimuli til A-stimuliene (D1A1, D2A2 og D3A3). D-stimuliene besto av norske pengesedler med tre ulike verdier (D1 = 200, D2 = 100 og D3 = 50). Avslutningsvis ble deltakerne presentert for en ny preferansetest hvor de skulle velge mellom flaskene med merkelappene med B stimuliene (B1, B2 og B3). Resultatene viste at åtte deltakere framviste tre ekvivalensklasser med fire medlem - mer. Videre at det var signifikante forskjeller i antall treningstrials for å etablere de betingede diskriminasjonene mellom gruppen som responderte i henhold til kriteriet og de som ikke responderte i henhold til kriteriet på 90 % korrekt i testen for stimulusekvivalens. Det var fem deltakere som valgte flasken B1 i preferansetest 2. I tillegg var det fire av fem som endret valget sitt fra henholdsvis flaske B2 og B3 til B1 når vi sammenlignet skårene fra preferansetest 1 og 2. Nøkkelord : stimulusekvivalens, stimulusfunksjoner, overføring, preferanser, valg

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5411