Organisasjonsutvikling i skolen gjennom demokratiske prosesser - elevvurdering på rett spor starter med å snakke med folk

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette mastergradsprosjektet i yrkespedagogikk har tatt utgangspunkt i implementeringen av reformen ”Kunnskapsløftet” på Skarnes videregående skole (SVS). Reformen har bidratt til nytt læreplanverk, og det er blitt gjort endringer i Forskriften til opplæringslova, blant annet innen kravene til elevvurdering. Vurdering av elevenes faglige resultater kan være en utfordring for mange lærere. Samtidig er skolene utfordret til å være tilpasset dagens kompetansesamfunn gjennom å være lærende organisasjoner. Skolens indre læring beskrives i stortingsmeldingen som noe av grunnlaget for Kunnskapsløftet med følgende uttalelse: ”Evnen til kontinuerlig refleksjon over hvorvidt målene som settes og veivalgene som gjøres, er riktige for virksomheten, er grunnleggende. Dette er kjerneegenskaper i lærende organisasjoner og samtidig nødvendige ferdigheter for skolen som organisasjon” (Stortingsmelding 30 s.26) Ofte vurderes elevens læring etter gjennomført opplæring med prøver og eksamener med karakterer. Dette betegnes som summativ vurdering. Samtidig har den videregående skolen utfordringer med å bedre elevenes resultater og minske frafallet blant elever som slutter i skolen. En vei å gå for å forbedre resultater og gjennomstrømning, kan være å bli mer bevisst på bruken av formative vurderingsformer. Dette er vurderingsformer som legger vekt på underveisvurderinger uten karakterer, betegnet som ”vurdering for læring”. I denne formen for vurderingspraksis legges det størst vekt på elevens mestring. Det fokuseres også på framovermeldinger om oppgavene som skal utføres, slik at eleven bevisstgjøres målet for det videre arbeidet. For å endre vurderingspraksisen blant lærerne er det behov for å utvikle organisasjonen gjennom erfaringsutveksling som kan generere ny kunnskap. Organisasjonsutvikling krever samarbeid gjennom diskusjoner og samtaler. Tittelen på denne mastergradsoppgaven synliggjør dette: Organisasjonsutvikling i skolen gjennom demokratiske prosesser - Elevvurdering på rett spor starter med å snakke med folk Mastergradsrapporten gjenforteller planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og analyser av gjennomførte tiltak ved Skarnes videregående skole. Tiltakene er rettet mot skolens pedagogiske utvikling generelt og mot elevvurdering spesielt. Hovedtemaene for oppgaven

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9572
  • http://hdl.handle.net/10642/775