Organisasjonslæring som deltakelse i praksis - et aksjonsforskningsprosjekt i skolen som organisasjon

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAYP;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Organisasjonslæring som deltakelse i praksis er et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved en videregående skole med yrkesfaglige utdanningsprogram. Bakgrunn for studien henger sammen med behovet for å samordne innsatsen for yrkesfaglig opplæring organisert for voksne på videregående nivå og synliggjøre mulighetene for fagskoleutdanning for fagarbeidere. Det er flere trekk ved samfunnsutviklingen som bidrar til behov for omstilling og bedre voksnes muligheter for å styrke egen kompetanse. Hensikten og det overordnede målet med prosjektet er å bidra til kunnskap om yrkesutdanning og yrkespedagogikk og videreutvikle skolen som en lærende organisasjon. Utviklingsmålet er å videreutvikle et samarbeid mellom lærerne, administrasjonen og ledelsen som har ansvar for voksnes læring som et grunnlag for å oppfylle skolens samfunnsmandat. Forskningstilnærmingen i prosjektet er aksjonsforskning og legger vekt på dialog, deltakelse og erfaring som grunnlag for kunnskapsutvikling med referanse til hermeneutikken og Aristoteles kunnskapsformer. Det vil si at prosjektet har sin teoretiske forankring i erfaringsbasert læring. Det er gjort et systematisk arbeid for å få til organisasjonslæring og kunnskapsutvikling basert på praktiske erfaringer i en organisert arbeidssammenheng. Det er gjennomført tre ulike aksjoner med tilhørende oppsummeringsmøter og felles analyse. Funnene i studien blir presentert som anbefalinger for veien videre i form av ulike tiltak. Slik som å endre skolens organisasjonsstruktur, legge til rette for og timeplanfeste felles møteplasser, fylle møteplassene med meningsfylt innhold og utarbeide en egen årsplan og strategiplan for voksenopplæringen. Dette er tiltak som fordrer et målrettet arbeid, aktive ansatte og pedagogisk ledelse som legger til rette for kritisk refleksjon, fordi dette er sammenvevde og integrerte deler av samme prosess. Oppsummert så viser studien at det er behov for en mer helhetlig utdanningspolitikk innen fag- og yrkesopplæringen organisert for voksne.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6195