Optiske Illusjoner En studie av optiske og tvetydige illusjoner

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Dette masterprosjektet har til hensikt å øke bevisstheten om optiske illusjoner i estetiske fag, med den følgende todelte problemstillingen: 1. Hvordan kan en bevisst oppbygging av komposisjon i et bilde skape en tilsiktet tvetydig illusjon? 2. Hvilke muligheter kan praksis med optiske illusjoner gi for undervisning i faget Kunst og visuelle virkemiddel? Avhandlingen har benyttet research-through-art-and-design og et casestudie bestående av et litteratur- og bildestudie, og praktisk-estetisk arbeid, for å belyse problemstillingen. Optiske illusjoner er et begrep som kan være vanskelig å definere ettersom det dekker et stort område, derfor har jeg sett det som nødvendig å avgrense dette. Definisjonen jeg støtter meg til er at optiske illusjoner er fenomener som gir en ustabil oppfatning av det vi ser (Holtsmark, 2009b). Litteraturen i avhandlingen er hentet fra fagområdene psykologi, nevrologi, fysiologi og kunst og design, for å øke forståelsen for det komplekse fenomenet. Sentrale elementer vil være visuell persepsjon, hva optiske illusjoner innebærer og forskjellige former for optiske illusjoner Til tross for at bilder av optiske illusjoner blir presentert i fagbøker fra estetiske fag i grunnskole og videregående skole, er det oppsiktsvekkende lite teori om temaet i disse bøkene. Læreplanen for Kunst og visuelle virkemiddel er lagt opp slik at optiske illusjoner kan få større plass i undervisningen, og denne undersøkelsen vil bidra til å finne ut hvordan dette kan gjennomføres. I den praktisk-estetiske delen av undersøkelsen, blir tvetydige illusjoner kategorisert og delt inn i fire grupper: perseptuell tvetydighet i figurer, sammensatte tvetydige illusjoner, rotasjon og figur/bakgrunn. Videre gjøres det praktiske utforskninger av de respektive kategoriene, ved herming og egen tegning. Ved bruk av denne tilnærmingen er fokuset rettet mot det å finne ut hvordan tvetydige illusjoner kan skapes ved en bevisst oppbygging av komposisjonen i bildene.
This master project intends to raise awareness regarding optical illusions in the aesthetic field, with the following two-part research question: 1. How can a conscious structure of composition of an image create an intentional ambiguous illusion? 2. What opportunities can practise with optical illusions provide for teaching in the subject Art and visual instrument? In the thesis, research-through-art-and-design and a case study consisting of a literary and image study, and practical-aesthetic work, is used to highlight the issue. Optical illusion is a concept that can be difficult to define as it covers a broad area. To narrow the concept, I will therefore use the definition that optical illusions are a phenomenon that gives an unstable perception of what we see (Holtsmark, 2009b). The literature in the thesis is taken from the fields of psychology, neurology, physiology and art and design to increase the understanding of the complex phenomenon. Central elements will be visual perception, what optical illusions involves and various forms of optical illusion. Despite that images of optical illusions are presented in textbooks of arts subjects in both primary and secondary schools, there is surprisingly little theory about this theme in these books. The curriculum for art and visual instrument is arranged so that optical illusions can get more attention in the classroom, and this study will help to determine how this can be implemented. In the practical and aesthetic part of the study, the ambiguous illusions are categorized and divided into four groups: perceptual ambiguity in figures, composite ambiguous illusions, rotation and figure/ground. Further, practical exploration of the categories above is done by mimicking and by independent drawing. Using this approach, the key is finding out how ambiguous illusions can be created by a conscious structure of the composition of images.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3358