«Oppveksten min formet meg sånn» - En studie av bakgrunnen til unge langtidsmottakere av sosialhjelp

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne masteroppgaven handler om bakgrunnen til unge langtidsmottakere av sosialhjelp. Unge sosialhjelpsmottakere er en overrepresentert gruppe i sosialstatistikken, og utgjør en stor utgiftspost for statens budsjetter i landet. Unge langtidsmottakere av sosialhjelp er en sammensatt gruppe i forhold til skolegang, bakgrunn, helsesituasjon og rusproblematikk. Majoriteten av denne gruppen har i tillegg sammensatte- og overlappende problemer, som for eksempel psykiske helseutfordringer, lite skolegang og dårlige hjemmeforhold. Studien er kvalitativ og baserer seg på forskningsintervjuer med fire langtidsmottakere av sosialhjelp: to menn og to kvinner mellom 18 og 24 år. De er rekruttert gjennom et NAV- kontor i Oslo øst. Studiens hensikt er å gi et innblikk i bakgrunnen til unge langtidsmottakere av sosialhjelp, med hensyn til skolegang, oppvekst, familieforhold, lokalmiljø og rus. Resultatene viser at informantene har hatt et dårlig forhold til skolen, vanskelige hjemmeforhold, vokst opp i marginaliserte miljøer og debutert tidlig med rus. Ingen av informantene har fullført videregående opplæring og få har arbeidserfaring. Felles for informantene er at de har vært utsatt for marginaliseringsprosesser. For noen har marginaliseringsprosessen startet tidlig, allerede ved barne- og ungdomsskolen, mens andre har opplevd å bli marginalisert på videregående skole. Enkelte har opplevd å bli stigmatisert og alle har vært sosialt ekskludert fra en eller flere viktige samfunnsarenaer i tiden før de kom i kontakt med NAV. Studien er et bidrag til de kvalitative studiene om bakgrunnen til unge langtidsmottakere av sosialhjelp. Oppgaven har også et anvendt siktemål. Ved å kunne øke kunnskapen om bakgrunnen til unge langtidsmottakere av sosialhjelp, kan de ulike hjelpeinstansene på et tidligere tidspunkt bistå vanskeligstilte barn, unge og deres familier.
This dissertation/master thesis discusses the background of the young long-term recipients of social help (social assistance). Young recipients of social assistance are an overrepresented group in social statistics and constitute a major cost for the governmental budgets in the respective countries. Young long-term recipients of social assistance are a homogenise group in terms of background, schooling, health situation and drug abuse. The majority of this group also has overlapping issues related to each other, such as mental issues, low educational level and poor home conditions. This study is qualitative and it is based on research interviews with four different objects, who are all young long-term recipients of social-assistance. It is two males and two females, all aged between 18-24. They are recruited through a NAV office based in the east side of Oslo. This research intention is to give an insight to the background of the young long-term recipients of social-assistance, with regard to the level of education, their family background, their upbringing and the drug abuse. The results shows that the objects had bad relations to the school, difficult family relations, they grew up in poor environments and got in touch with drugs in an early age. None of the objects has fulfilled high school and a low percentage has work experience. Common for all the objects is that they have been exposed for marginalizing processes, and for some it started early on, already at the time in Jr. high school, while others have experienced the marginalizing process at high school. Some of the have also experienced being stigmatized and all have been socially excluded from one or more important communities before they got in touch with NAV. This study is a contribution to the qualitative studies on the background for young long-term recipients of social assistance. This thesis does also have an applied objective. By raising the knowledge about the background of the young long-term recipients of social assistance, the various bodies that provide assistance can at an earlier stage contribute with help to the youngster and their families.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3290