Opplevelser av motiverende samtale/MI: En kvalitativ intervjuundersøkelse om opplevelser av motiverende samtale/MI for endring av livsstil sett gjennom helsesamtalen ved frisklivssentralen

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MAPO;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i empowerment og helsefremmende arbeid

Abstract

Bakgrunn: Frisklivssentraler er et kommunalt lavterskeltilbud som en forgrening fra samhandlingsreformen og folkehelsemeldingen, og motiverende samtale/MI benyttes aktivt der gjennom helsesamtale med brukerne. Denne studien begrunnes med aktualitet fra et folkehelseperspektiv og behov for studier av opplevelser og erfaringer av motiverende samtale/MI. Tidligere forskning viser effekter av motiverende samtale/MI på livsstilsendring, men det savnes studier om brukernes egne opplevelser. Hensikt: Hensikten er å studere og beskrive brukeres erfaringer og opplevelser av motiverende samtale/MI ved frisklivssentraler, sett i et helsefremmende perspektiv med endring av livsstil i fokus. Formålet er å undersøke om opplevelsene av motiverende samtale/MI samspiller med metodens formål. Teoretisk forankring: Studiens teoretiske perspektiver er helsepedagogikk, motiverende samtale/MI, nudging, empowerment og mestring ved salutogenese. Metodisk tilnærming: Studien er gjort som en kvalitativ intervjuundersøkelse med syv semistrukturerte intervjuer av brukere. Transkribering og analyse er gjennomført med koding, sortering av meningsbærende enheter og meningsfortolkning. Det er sett i lys av hermeneutiske fortolkningsprinsipper med fenomenologisk forforståelsesperspektiv. Empiriske funn: Intervjuundersøkelsens funn viser empowerment gjennom brukermedvirkning i helsesamtalen (MI), opplevelse av mestring og OAS i helsesamtalen (MI), opplevelse av motivasjon i helsesamtalen (MI) og endringsprosess gjennom helsesamtalen (MI). Diskusjon og konklusjon: Det drøftes hvordan intervjupersonene opplever helsesamtalen (motiverende samtale/MI) med tanke på sin endringsprosess sett gjennom de teoretiske perspektivene empowerment og salutogenese med OAS. Videre drøftes hvordan nudging kan forekomme i helsesamtalen. Det konkluderes med at motiverende samtale/MI i helsesamtalen oppleves positivt med for samtlige intervjupersoner i masterstudien
Background: This master thesis is inspired by current challenges in a public health perspective, and the observed need for further examination of the experiences of motivation conversation/MI. «Frisklivssentraler» is a municipal facility which were established because of “Samhandlingsreformen” and “Folkehelsemeldingen”, and motivational MI is actively used in their “health-dialogue” with their users. Aim: The aim of the master thesis is to study and describe the users' own experiences from «helsesamtalen» at «frisklivssentralen», seen in a health-promoting perspective with a change in lifestyle in focus. Theory: The study's theoretical perspectives entail health education, motivational conversation/MI, nudging, empowerment and mastery by salutogenese. Methods: The study was done as a qualitative interview survey with seven semi-structured interviews. Transcription and analysis are conducted with coding, sorting of meaningful entities and interpretation of meaning. It is considering hermeneutic interpretation principles with a phenomenological pre-understanding. Findings: The findings of the interview survey show that the interviewees experience to have contributed to their own change process and gained a stronger self-esteem considering their own health situation. In addition, it appears that the health conversation has led to increased OAS/SOC and hopes for the future. Discussion and conclusion: The discussion includes thoughts and reflections on how the interviewees experience the health-dialogue (MI) considering their change process. This is seen through the lense of theoretical perspectives. It is also discussed how nudging can occur in the health-dialogue. The conclusion states that motivational conversation/MI in the health-dialogue is a positive experience.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7472