Opplæring i eksperimentelle funksjonelle analyser og visuelle analyser

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Artikkel 1 omhandler eksperimentelle funksjonelle analyser og visuelle analyser. Under eksperimentelle funksjonelle analyser gjennomgås historikk og sentrale områder for tidligere studier oppsummeres. Kritikk og innvendinger mot eksperimentelle funksjonelle analyser beskrives. Hovedfokus i artikkelen er opplæring i eksperimentelle funksjonelle analyser og de mest sentrale studiene på området gjennomgås. Videre nevnes aktuelle områder for videre forskning. Grunnleggende kriterier for visuelle analyser gjøres rede for. Kritikk og innvendinger mot visuelle analyser beskrives og noen sentrale studier beskrives. Til slutt nevnes noen områder som kan være aktuelt for videre forskning. Funksjonelle eksperimentelle analyser er analyser som har som mål å identifisere kontingenser som opprettholder problematferd. Eksperimentelle funksjonelle analyser er viktige for utvikling av effektive behandlingsmetoder. Opplæring i analysene har i hovedsak vært gjort med personer med utdanning på høyskolenivå eller høyere. Denne studien er en systematisk replikasjon og en utvidelse av Iwata, Wallace, Kahng, Lindberg, Roscoe, Conners, Hanley, Thompson og Worsdell (2000). Formålet med studien er å undersøke om 1) opplæring har samme effekt når deltagerne har lavere utdanning og 2) å undersøke effekt av opplæring i visuelle analyser av data fra funksjonelle eksperimentelle analyser. Syv deltagere fikk opplæring i grunnleggende ferdigheter for gjennomføring av eksperimentelle funksjonelle analyser og visuelle analyser. Seks av syv deltagere har lavere utdanning enn høyskole, men variert praksis og noe erfaring med atferdsanalyse. Ingen av deltagerne hadde erfaring med visuelle analyser av data. I studie 1 gjennomførte deltagerne simulerte analysebetingelser. Opplæringen bestod av skriftlig materiale, forelesning, videodemonstrasjon av analysebetingelsene, skriftlig test og muntlig veiledning på gjennomføring av betingelser. I studie 2 gjennomførte deltagerne analyser av grafer hvor de a) trakk slutning om effekt/ikke effekt ved data fremstilt i AB og ABAB-design, og b) trakk slutninger om atferdsfunksjoner ved data fremstilt i multielement design fra eksperimentelle analyser. Opplæringen bestod av en forelesning i grunnleggende kriterier for visuelle analyser. Resultatene for begge studier viser at deltagerne økte sin mestringsprosent etter opplæring.
Article one is a theoretical paper describing systematic acquisition of experimental functional analysis skills and visual analysis skills. Development of the field and central areas of research is described and summarized together with possible limitations. Article two describes a systematic replication and extension of the Iwata, Wallace, Kahng, Lindberg, Roscoe, Conners, Hanley, Tompson & Worsdell (2000) study. The purpose of the study is to investigate training of staff members with limited education in performing a) experimental functional analysis and b) how analyze and interpret visual patterns derived from experimental functional investigations. Seven participants, with limited education and different experience, were recruited to the study. None of the participants had previous experience in experimental functional analysis or visual analysis. Training in experimental functional analysis consisted of reading written materials, lectures, watching videotaped simulations demonstrating correct responses, passing a quiz and receiving feedback on performance during experimental functional analysis sessions. In study two the participants visually analysed graphs and made inference on effect or none effect from data in AB-designs and ABAB-designs. Furthermore, the participants also made interpretations about behavioural functions from data in multi element designs, showing data from experimental functional analysis. Training consisted of a lecture in basic criteria in visual analysis. Result from both studies (one and two), show that the participants improve their skills after relatively brief training

Keywords

Version

Oppgaven er artikkelbasert

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/754