Oppfølging av lærlinger

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAYP;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Dette forskningsprosjektet dokumenterer hvordan et utvalg tømrerlærlinger opplever oppfølgingen i bedrift. Prosjektet inneholder opplevelser og uttalelser fra hverdagen til tømrerlærlingene. Jeg ønsket på forhånd av dette forskningsprosjektet å få innblikk i oppfølgingen av tømrerlærlingene og tømrerlærlingene sine meninger og opplevelser av oppfølgingen som foregår i bedrift. Med det som utgangspunkt endte jeg opp med følgende problemstilling, hvordan opplever tømrerlærlinger oppfølging i bedrift? Jeg har erfart at det er mange meninger om hva en god oppfølging er og hvordan denne oppfølgingen skal organiseres, men det er lite informasjon om hvordan tømrerlærlingene opplever denne oppfølgingen. Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie der jeg ønsker å undersøke lærlingenes utfordringer og muligheter når det kommer til oppfølgingen av tømrerlærlinger. For å innhente relevant data har jeg gjennomført fire intervjuer. Respondentene som deltar i intervjuene er tømrerlærlinger eller tømrere som nettopp har fullført utdanningen. Dette prosjektet inneholder blant annet en beskrivelse av de forskjellige aktørene som er en del av utdanningsløpet til tømrerlærlingene og deres oppgaver. Dette er for å gi leser et i innblikk og forståelse for utdanningsløpet til tømrerlærlingene. For å styrke forskningsprosjektets validitet og reliabilitet beskriver jeg noen begreper som jeg mener ligger til grunn for en god oppfølging. Jeg forankrer disse med relevante teorier utarbeidet av andre teoretikere og forskere på feltet. Videre beskriver jeg forskningsmetodiske valg, utdyper og begrunner valg av metode som er brukt for å samle inn relevante data. Jeg gir også leser en beskrivelse og valg av respondenter, oppbygning og valg av intervjuguide og menneskelige aspekter ved et intervju. Jeg ser nærmere på undersøkelsens validitet og reliabilitet samt forskningsetiske betraktninger. Mitt utvalg av uttalelser og opplevelser som tømrerlærlingene har beskrevet, har jeg i kapitelet som omhandler analyse og drøfting valgt å dele inn i kategoriene formell oppfølging, uformell oppfølging og organisering av opplæringen. Jeg har valgt disse kategoriene for å systematisere mine innsamlede data. Jeg mener i tillegg det er relevante kategorier som ligger innenfor oppfølging av lærlinger. Til slutt i dette forskningsprosjektet vil jeg trekke konklusjoner som inneholder relevante uttalelser og opplevelser fra tømrerlærlingene og min personlig mening om oppfølging av tømrerlærlinger i bedrift.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3303