Oppfattelsen av mål som ufravikelig: Det digitale arbeidsmiljøet og leder-medarbeiderrelasjonen - Et vignett-eksperiment

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne studien er utført ved hjelp av eksperimentell metode, og undersøker om valg av plattform for formidling av bedriftens mål påvirker i hvilken grad den ansatte ser på målene som absolutte (PGI). Sosial og økonomisk leder-medarbeiderrelasjon brukes i studien som mulige moderatorer på forbindelsen mellom målformidling og PGI. Oppfattelse av mål som absolutte og ufravikelige refererer til i hvilken grad ansatte mener at målene formidlet gjennom målstyring representerer absolutte standarder de må møte uten unntak, selv når de ser på andre oppgaver som viktigere. Variabelen målformidling består av alternativene digitale verktøy versus ansikt-til-ansikt-kommunikasjon som former for å kommunisere målene med de ansatte. Studien fant ingen støtte for sammenhengen mellom målformidling og PGI, men avslørte at utforming og design av den eksperimentelle metoden står sterkt. Studien er derfor en aktuell bidragsyter innen valg av forskningsmetode i organisasjonspsykologi. Som følge av lite deltakelse i eksperimentet, ble ikke den mulige interaksjonseffekten testet. Teoretiske og praktiske implikasjoner samt retninger for fremtidig forskning diskuteres til sist i studien.
This study was conducted using an experimental method and examines whether the choice of platform for communicating the company's goals affects the extent to which the employee views the goals as absolute (PGI). Social and economic leader-member exchange is used in the study as possible moderators of the connection between goal dissemination and PGI. Perceiving goals as invariable refers to the extent to which employees believe that the goals communicated through a performance management system represent the absolute standards that they must meet without exception, even if they think other tasks are more important. The variable goal dissemination consists of the options digital tools versus face-to-face communication as different ways of communicating the performance goals with the employees. The study found no support for the relationship between goal dissemination and PGI but revealed that the configuration and design of the experimental method is strong. The present study is therefore a current contributor within the choice of research method in organizational psychology. As a result of low participation in the experiment, the possible interaction effect was not tested. Theoretical and practical implications as well as directions for future research are discussed.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7658