Operasjonssykepleiere og fagutvikling : en fokusgruppestudie om hvordan fagutvikling skjer blant operasjonssykepleiere i en operasjonsavdeling

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie

Document type

Description

Master i klinisk sykepleievitenskap

Abstract

Formål: Studiens formål var å få innsikt i hvordan fagutvikling forstås og skjer blant operasjonssykepleiere i operasjonsavdelingen. Studiens problemstilling er: Hvordan skjer fagutvikling blant operasjonssykepleiere i en operasjonsavdeling? Teoretisk forankring: Noe av teorien er basert på læring i et sosiokulturelt læringsperspektiv, men andre relevante tilnærminger trekkes inn der det er naturlig i forhold til min problemstilling. Metode: Studien har et kvalitativt design og fokusgruppeintervju er metoden som er brukt for innhenting av data. Informantene består av 21 kvinnelige operasjonssykepleiere, med mellom 4-37 års yrkeserfaring. Informantene var fordelt på 4 fokusgrupper, og fokusgruppeintervjuene ble foretatt i ulike deler av Norge. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert. Funnene er analysert ved bruk av Malteruds (2011) modifiserte utgave av Giorgis fenomenologiske analyse. Resultater: Fagutvikling skjer i hovedsak i form av læring av hverandre i det kirurgiske team. Studien fant at operasjonssykepleiere mangler engasjement og holdninger i forhold til forskningsbasert kunnskap. Operasjonssykepleiere forholder seg først og fremst til erfaringsbaser kunnskap, og i liten grad forskningsbasert kunnskap når de skal endre praksis. Det er stor uvitenhet om at sykepleieforskning kan benyttes til å endre praksis, og hovedutfordringen ser ut til å være at det er en gjennomgående manglende implementering av forskningsbaserte aktiviteter i operasjonsavdelingene. Resultatene indikerer at forskningsrelaterte aktiviteter ikke blir tilstrekkelig integrert verken i spesialutdannelsen eller i sykehusene. Konklusjon: Utfordringene i forhold til fagutvikling i operasjonsavdelingene ser ut til å være knyttet til organisatoriske, utdanningsmessige og personlige forhold.
Purpose: The purpose of this study was to gain insight into how professional development is understood and take place among the perioperative nurses in the surgical unit. How do professional development take place among the perioperative nurses in the surgical unit? Literature: Part of the theory is based on learning in a socio-cultural learning perspective, but other relevant approaches are also included where it is appropriate. Method: The informants were 21 female OR nurses with work experience between 4- 37 years. The nurses were divided into 4 focus groups, the focus group interviews were conducted in different parts of Norway. The findings are analyzed with Malterud´s modified version of Giorgi´s phenomenological analytical process. Results: The results show that the professional development mainly depends on knowledge exchange in the surgical team. The study found that operating room nurses lack engagement and attitudes towards research-based knowledge. Surgical nurses relate primarily to experience- based knowledge and little research-based knowledge with regards to changing practice. There is a lack of awareness that nursing research can be used to change practice, and the main challenge seems to be that there is a general lack of implementation of research-based activities in the operating departments. The results indicate that the research-related activities is not sufficiently integrated, neither in special education nor in hospitals. Conclusion: Challenges relating to professional development in surgical departments seem to be connected with organizational, educational and personal factors.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1984