”Ønsket er at søsken skal vokse opp sammen…” - En studie av saksbehandlere i barnevernet: Hvordan forstår de begrepet søsken, og hva vektlegges i deres vurderinger om søsken skal plasseres sammen eller skilles ved en plassering i fosterhjem.

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Dette masterprosjetet handler om søskenplasseringer gjennom barnevernet, og de utfordringer og vurderinger saksbehandlere har og gjør knyttet til dette. Mange barn og unge i Norge i dag bor i hjem, hvor deres grunnleggende og mest nødvendige behov ikke blir dekket. Flere av disse hjemmene består av familier med flere barn. I dagens samfunn, som er mer preget av ”mine, dine, våre barn” enn det var tidligere, gjør de ulike barnevernssakene mer komplekse og muligens også mer problematiske. Behovet for mer kunnskap og forskning knyttet til søskenplasseringer og de utfordringer og vurderinger saksbehandlere i barnevernet kan stå står ovenfor er nødvendig. Studien er kvalitativ og baserer seg på forskningsintervjuer gjort med fem saksbehandlere fra to ulike barneverntjenester. Alle saksbehandlerne var kvinner. Studiens hensikt er å undersøke hvordan saksbehandlerne forstår begrepet søsken, og hva de vektlegger i deres vurderinger knyttet til om søsken skal plasseres sammen eller skilles ved en plassering i fosterhjem. Funnene viser at diskusjoner knyttet til søskenplasseringer som oftest kommer opp i de sakene hvor saksbehandlere tenker at det kan være til barnas beste og plasseres i ulike fosterhjem. Sjelden vurderes det adskilte fosterhjem på yngre barn eller søsken som er tett i alder. Ved søskenplasseringer oppstår det mange ulike og komplekse problemstillinger, og saksbehandlerne i min studie har vist til fem utfordringer som ofte kommer opp – antall barn i søskenflokken, alder, manglende fosterhjem, biologiske betingelser og barnas ulike behov. Studien diskuterer viktigheten av å forstå kompleksiteten i de ulike barnevernssakene som omhandler søskenplasseringer, og forstå det enkelte barns bakgrunn og situasjon for å kunne ta en mest riktige beslutningen knyttet til fosterhjemsplassering med eller uten søsken.
Today a great number of children and youth in Norway live in homes where their fundamental and most essential needs are not covered. A great number of the homes that are used for foster care consist of families with several children. The various children welfare cases become even more complex and possibly more problematic, as the society today, in a larger extent than before, is characterized by families with a « mine, yours and ours» mentality. Considering the given issue and the challenges and difficulties the case workers faces, it becomes clear that there is a lack of knowledge and research. In terms of this, one of the principal objectives for this study is to contribute to enlarge the understanding of case workers role and assessments of siblings in the Norwegian children welfare. Therefore, this study set out to explore and examine how the case workers understand the the concept of siblings, and what is emphasized in there assessment of whether siblings should be together or separated when placed in foster care. This given research is carried out by using a qualitative research method baed on interviews of in total five case workers from two different child protective services. All the persons interviewed was women. The study provide evidence of discussions related to siblings placement in most cases are raised when the case workers believe separation of the siblings is consistent of what is best for the children. It is rare to assess separation in those cases where the children are very young children or the siblings are close in age. In cases of siblings placement a great number of different and complex issues occur. In terms of this, the interviewees in this study points at five challenges that often comes to the surface in siblings placement cases; the number of siblings, age, the lack of foster homes, biological conditions and the children different needs. Moreover, the study discuss the importance of having a understanding of the complexity in the different children welfare cases that concerns siblings placement. In addition, it highlights the importance of understanding the background and situation of each children in order to be able to decide whether it is best keep the siblings together or separate them.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3400