Omsorgens Grenseland - En studie om miljøterapeutisk arbeid med ungdom som har begått overgrep.

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Hvordan opplever miljøterapeuter det å jobbe med ungdommer som har begått seksuelle grenseoverskridelser og seksuelle overgrep? Og på hvilken måte blir omsorgsutøvelsen til miljøterapeutene påvirket av deres forståelse av ungdommens problematikk? Dette var noen av spørsmålene jeg hadde som førte til problemstillingen i masteroppgaven min; Hvilken betydning har miljøterapeutenes forståelse av grenseoverskridende seksualitet og overgrep på deres omsorgspraksiser i hverdagslivet på barnevernsinstitusjonene?. Hensikten med studien er å skape ny kunnskap og forståelse for hvordan miljøterapeuter jobber med ungdom som har begått overgrep og grenseoverskridende seksuelle handlinger, samt undersøke hvordan de strukturelle forholdene rundt organisering av omsorg, miljøterapeutenes forståelse av ungdommens problematikk og rådende diskurser om institusjonsomsorg, seksualitet og overgrep påvirker den konkrete omsorgsutøvelsen for ungdommene. Studien er bygget på et kvalitativt forskningsdesign. Materialet består av livsformsintervjuer med fem miljøterapeuter som jobber på barnevernsinstitusjoner hvor det er plassert ungdom som har begått seksuelle overgrep og/eller har vist en grenseoverskridende seksuell atferd. Ved å a utgangspunkt i intervjuene og problemstilling har jeg konstruert analytiske temaer som er sentrale i miljøterapeutenes fortellinger om deres omsorgspraksiser for ungdommene. Temaene ble knyttet til ulike måter å forstå omsorgspraksiser på. Jeg har benyttet diskurs og subjektposisjoner som analytiske perspektiver, samt teorier og litteratur om seksualitet, omsorg, skapelsen av problemkonstruksjoner og stigmatisering. I studien argumenterer jeg for at de strukturelle forholdene rundt institusjonsomsorgen og miljøterapeutenes forståelse av ungdommens problematikk, samt diskurser om seksualitet og seksuelle overgrep fører til flere dilemmaer. Miljøterapeutene jeg intervjuet jobber ved institusjoner som er bygget opp omkring en kjernefamiliemodell med rådende diskurser om omsorg som nærhet og kjærlighet, samtidig som institusjonene er behandlingsenheter som er preget av spesielle problemforståelser og metoder for å jobbe med endringsarbeid. Sammen med miljøterapeutenes forståelser av ungdommens problematikk, samt samfunnets krav om kontroll og sikring av ungdommer som oppfattes som en risiko, fører det til dilemmaer mellom konsekvensene de ulike omsorgspraksisene preget av normaliseringsstrategier, grenser og overvåking og kontroll fører til.
How does milieu therapists experience working with youth who have committed sexual violations and abuse? And in what way does their understanding of the youth’s problems influence their care-practices? These were some of the questions that led to the main problem for discussion in my masters thesis; what impact does the milieutherapist 'understanding of transboundary sexuality and sexual abuse have on their care practices in everyday life in residential care? The purpose of this study was to create new knowledge and understanding of how milieutherapists work with youth who have committed sexualt abuse and transboundry sexual acts, as well as examine how the structural conditions surrounding the organization of care, milieutherapist 'understanding of the adolescents problems and prevailing discourses on institutional care, sexuality and sexual abuse affects the specific care practice for the youth. The study is based on a qualitative research design. The material consists of life-form interviews from five milieutherapists who work in residential care institutions where youth who have committed sexual abuse and / or have shown a transboundery sexual behavior are placed. Through the interviews and the main problem of my thesis, I have constructed analytical themes that are central to the milieutherapist 'stories about their care practices. The topics are related to different ways of understanding care practices. I have used discourse and subject positions as analytical perspectives, and theories and literature on sexuality, care, problem structures and stigmatization. In the study, I argue that the structural conditions surrounding institutional care and milieutherapist 'understanding of the youth problems, together with discourses on sexuality and sexual abuse causes multiple dilemmas. The institutions are built around a nuclear family model with prevailing discourses on care that closeness and love, while institutions are characterized by speciffic problem-understandings and methods to work with change. Along with the milieutherapist 'perceptions of the youth, as well as society's demand for control and protection from youth that is perceived as a risk, it leads to dilemmas between what impacts the various care practises with normalization strategies, limits and monitoring and control causes.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2768