Omsorg over grensene - helsepersonells opplevelse av samarbeid mellom barsel- og nyfødt intensivavdeling.

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Å få innsikt i jordmødres og sykepleieres opplevelser av det tverrfaglige samarbeidet i oppfølgingen av den inneliggende barselkvinnen med barn på nyfødt intensivavdeling. Problemstilling: Hvilken opplevelse har helsepersonell på barsel og nyfødt intensiv av det tverrfaglige samarbeidet mellom avdelingene? Metode: Studien hadde en kvalitativ design. Datamaterialet ble innhentet med semistrukturerte gruppeintervjuer. Graneheim og Lundman (2004) sin kvalitative innholdsanalyse ble brukt som analysemetode. Resultater: Gjennom analysen ble det identifisert at det tverrfaglige samarbeidet oppleves som komplekst og fragmentert. Organiseringen oppleves ikke tilstrekkelig tilrettelagt, hvilket skaper et inntrykk av «vi og dem». Konklusjon: Samarbeidet er i behov av en helhetsfølelse som kan oppnås gjennom felles perspektiv og mål. Personlige egenskaper, kommunikasjon og faglig kompetanse er i kombinasjon med tilstrekkelig bemanning, viktige komponenter for samarbeidet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3624