Økonomistyring i norske gründerselskaper. En studie av økonomistyring i norske, innovative, nyetablerte gründerselskaper, og en gjennomgang av faktorer som kan påvirke dette.

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Vi studerer hvordan økonomistyring gjøres i innovative, nyetablerte gründerselskaper, og hvilke faktorer som påvirker dette. Studien er basert på semistrukturerte intervjuer med gründere i ti norske innovative selskaper etablert i 2012 eller senere. Resultatene viser at selskapene i undersøkelsen prioriterer verdiskapende aktiviteter som produktutvikling og salg/marked foran økonomistyring i startfasen. De fleste har en uformell og fleksibel tilnærming til økonomistyring, der likviditetsplanlegging er hovedfokus. I tillegg har mange implementert grunnleggende verktøy som driftsbudsjetter og rutiner for prisfastsettelse. Virkemidler innen finansiell planlegging er implementert i større grad enn virkemidler for finansiell evaluering. Våre funn er i tråd med tidligere forskning på området. Selskapenes behov for formell økonomistyring øker med økt kompleksitet, da spesielt størrelse. I de studerte selskapene har gründer stor påvirkning på hvilke økonomistyringsverktøy selskapet implementerer og hvordan disse benyttes. Eksterne investorers påvirkning og krav til selskapet viste seg å være mindre enn forventet, og rapportering til investorer var i større grad initiert av gründerselskapene enn basert på krav fra investorene. Andre karakteristika ved økonomistyring i innovative gründervirksomhet ble også identifisert og diskutert. Våre funn antyder at bruk av ressurser på formell økonomistyring ikke anses tilstrekkelig nyttig av gründerselskaper i en startfase, og at gründere i stor grad baserer sin kontroll på magefølelse og uregelmessige kontroller i kombinasjon med verktøy for økonomistyring.
We study how management accounting is done in innovative, newly established entrepreneur companies and which factors affect implementation. The thesis is based on semi-structured interviews with entrepreneurs in ten Norwegian innovative companies established since 2012. The results show that in the establishment phase, Norwegian entrepreneur companies prioritize value adding activities such as product development and sales/marketing rather than management accounting. Most have an informal and flexible approach to management accounting, the main focus is on cash management. In addition, many have implemented basic instruments such as operating budgets and procedures for pricing. Instruments for financial planning were implemented to a greater degree than instruments for financial evaluation. Our findings are in line with previous research. The companies' need for formal management accounting increases with complexity, and in particular size, of the organisation. In the sample companies, the entrepreneur has a major impact on which management accounting tools the company implements and how these are used. External investors' impact and requirements to the company turned out to be less than expected, and reporting to investors was often initiated by the start-ups rather than based on investor requirements. Other characteristics of management accounting in innovative start-ups were also identified and discussed. Our findings suggest that the use of resources on formal management accounting is not considered useful enough for entrepreneurs in a start-up phase, and that they instead tend to base their control on instinct and irregular controls.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5537