Offentlig - sosialt - privat partnerskap : case: Barne- og ungdomssenteret på Holmlia og bydel Søndre Nordstrand

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Fram til 1970 – tallet var det minimalt samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Hendelsene som tok plass i årene som fulgte førte til at den tradisjonelle styringsformen er blitt preget av endringer og reformer. Den økonomiske krisen, innvandring, en stadig voksende eldre befolkning, arbeidsledighet og økende antall uføre var blant faktorene som skapte et behov for å gå utover den tradisjonelle styringsmodellen og skape samarbeidsmodeller med den private sektoren. Offentlig – sosialt – privat partnerskap (OSPP) er en av disse. OSPP representerer en hybrid partnerskapsmodell, et langsiktig, avtalefestet samarbeid mellom offentlige og private aktører, et verktøy med sikte på å løse viktige samfunnsoppgaver gjennom forpliktende partnerskap i sosial sektor. Oppgavens case er samarbeidet mellom Barne – og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH) og bydel Søndre Nordstrand, som er et eksempel på OSPP i Norge. Oppgaven kaster lys på hvilke kjerneelementer denne partnerskapsmodellen har og samtidig prøver å definere de suksessfaktorene som har bidratt til at samarbeidet mellom BUSH og bydelen har eksistert i mange år til tross at den internasjonale faglitteraturen og forskningen er enige i at partnerskap har en tendens til å mislykkes. Hovedfunnet i denne oppgaven er at innovativ tenkning og autentisk lederstil er de viktigste suksessfaktorene som muliggjør at samarbeidet mellom BUSH og bydelen har eksistert i mer enn tjue år.
Public – Social – Private Partnership. Case: Holmlia Children and Youth Center and Søndre Holmlia District Until the 1970s there was a minimal collaboration between the public and private sectors. The events that took place in the years that followed led to that the traditional governance has undergone changes and reforms. The economic crisis, immigration, a growing elderly population, unemployment and rising number of persons with disabilities were among the factors that created a need to go beyond the traditional management model and create models of cooperation with the private sector. Public - Social - Private Partnership (PSPP) is one of these. PSPP represents a hybrid partnership model, a long – term contractual partnership between public and private actors, a tool aimed to solve important social responsibilities through committed partnership in the social sector. The case of this thesis is a cooperation between Holmlia Child and Youth Center and Søndre Nordstrand District, which is an example of PSPP in Norway. This thesis sheds light on the core elements of this partnership model, as well as it attempts to define the success factors that have contributed to the fact that this cooperation has existed for many years despite that international literature and researches agree that partnerships have a tendency to fail. The main finding in this study is that innovative thinking and authentic leadership are the key success factors that make possible that the collaboration between BUSH and the borough has existed for more than twenty years.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1675