Ny militærordning og organisasjonskultur i Forsvarets Sanitet. Skapes det et klasseskille?

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Det overordnede temaet for denne oppgaven er hvordan en reform påvirker organisasjonskulturen i en organisasjon. Helt konkret ser denne studien på hvordan ny personellordning, Ordning for militært tilsatte (OMT), hvor de militære arbeidstakerne blir fordelt på to profesjonssøyler, offiserer og spesialister, kan påvirke organisasjonskulturen i Forsvarets Sanitet (FSAN). Jeg har gjort dette ved å se på teorier om organisasjonskultur og den predefinerte ønskede kulturen etter implementeringen av OMT og sammenliknet dette med hvordan et utvalg ansatte i FSAN opplever organisasjonskulturen. I tillegg har jeg sett på hva teorien sier om organisasjonsutvikling og hva som skal til for å lykkes med en reform. Funnene indikerer at det er mange subkulturer i FSAN og at disse står i en del konflikter med hverandre, som igjen ser ut til å påvirke organisasjonskulturen. I tillegg indikerer funnene at det har vært manglende bruk av endringsledelse i implementeringen. Studien er å betrakte som et case-studie, og funnene er således ikke direkte overførbare til andre driftsenheter (DIF) i Forsvaret, men oppgaven kan bidra til å danne et utgangspunkt for tilsvarende undersøkelser i andre DIF'er og underordnede avdelinger. Studien er kvalitativ tung i form av at det er gjennomført dokumentanalyse og intervjuer med representanter både fra offiserer og spesialister.
The overall theme of this thesis is how restructuring of an organisation, organisational development and structural changes may affect the organisational culture within an organisation. This thesis specifically examines how the implementation of the new personnel scheme, where the military employees being categorised according to their profession, may affect the organisational culture of the Norwegian Armed Forces Medical Services. This has been done using theories from the research fields of organisational development and organisational culture. The thesis can thus be considered as an analysis of congruence, which looks at whether the measures selected, are leading toward a predefined organizational culture. It is a qualitative study in terms of being based on document analysis and interviews with representatives from both officers and specialists. The findings indicate that the process of implementation has not followed the thesis' chosen model for organisational development to the fullest. This means that, in certain areas, there remains some work to be done to achieve a successful implementation of the scheme. The study is to be considered as a case study, and the findings are therefore not directly transferable to other units in the Norwegian Armed Forces, but the thesis may serve as a basis to help other units to form similar studies in their own organisation.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6345